མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ལུ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ མཐའ་མཚམས་ཚོས་གཞིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚོས་གཞི་ (མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།(མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)

བརྡ་དོན་ ཧེང་བཀལ་གི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་ནང་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ དབྱེ་ཚན་ལུ་བལྟ།