ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཝི་ཛརཌི་:གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ།

ས་སྒོ་མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་ས་སྒོ་གི་གནས་གོང་ཅིག་ སྲུངས་བཞག་འབད་བཏུབ་ ཡང་ན་ འ་ནཱི་གནས་གོང་འདི་ འབྲི་ཤོག་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད།

ལག་ལེན་པའི་གནས་གོང་ མཉམ་མཐུད་ས་སྒོ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འབྲི་ཤོག་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ སྲུངས་བཞག་འབད་བཏུབ། ཐིག་ཁྲམ་གཞན་མི་ནང་ གནས་གོང་གི་སྲུངས་བཞག་འབད་ནི་དེ་ མི་སྲིད་པ་ཅིག་ཨིནམ་སེམས་ཁར་བཞག། གནས་གོང་འདི་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ སྲུངས་བཞག་མི་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་འབྲི་ཤོག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ སྲུངས་བཞག་འབད་འོང་། འ་ནཱི་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ལག་ལེན་པ་འདི་ཚུ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་ སར་བར་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་སའི་ ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་འདི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཨོ་པན་རྣམ་པ་གིས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ས་སྒོ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་མཱའུསི་འདྲུད་ད། གནད་སྡུད་མཐུད་ལམ་འདི་རནམ་པ་གི་ནང་ལུ་གནས་དགོས : ཝི་ཛརཌི་- ཤོག་ལེབ་ ༣ །


ཁྱོོད་ཀྱི་ གནས་གནད་གོང་དེ་ གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱི་ས་སྒོ་ནང་ སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་ན?

འ་ནི་དྲི་བ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་གཉས་འཐོབ་ཚུགས:

ཨིན་ ང་གི་ འོག་གི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ས་སྒོ་ཚུ་ནང་སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན།

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

ཚད་འཛིན་ - རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ནང་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ གནད་སྡུད་ ཨེབ་ལྡེ་ ཤོག་ལེབ་དེ་ གནད་སྡུད་ ས་སྒོ་གི་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་སྦེ་ བྱུངམ་ཨིན།

ཐོ་ཡིག་གི་ས་སྒོ།

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

མེན་ ང་གི་ གནས་གོང་འདི་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན།

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.