ཀོམ་བོ་/ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ ཝི་ཛརཌི: ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ།

ཧེ་མའི་ཤོག་ལེབ་གུར་ ཐིག་ཁྲམ་གི་ནང་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ ་གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ་ འདི་གི་ནང་དོན་ ཐོ་ཡིག་ ཡང་ན་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མི་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཨོ་པན་རྣམ་པ་འདི་གིས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ ཡང་ན་ ཐོ་འགོད་སྒྲོམ་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ ས་སྒོ་འདི་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་མཱའུསི་འདྲུད་ད། གནད་སྡུད་མཐུད་ལམ་འདི་གནས་འདི་འོང་དགོས : ཝི་ཛརཌི་ - ཤོག་ལེབ་ ༢ །


འཐོབ་ཚུགས་པའི་སྒོ་ཚུ།

ཧེ་མའི་ ཝི་ཛརཌི་ཤོག་ལེབ་གུར་ ཐིག་ཁྲམ་གི་ ས་སྒོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྒོ་བཀྲམ་སྟོན་འབད།

ཀོམ་བོ་དང་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་ག་གི་གནད་སྡུད་འདི་སྟོན་ནི་ཨིན་ན་ས་སྒོ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ན་ལུ་བྱིནཡོད་མི་ ས་སྒོ་གི་མིང་འདི་ ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ནང་ན་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ ཆ་ཤས་སྦེ་ ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་ཚུ་གི་ས་སྒོ་སྦེ་ འབྱུངམ་ཨིན།