འབྲི་ཤོག་གི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།. འབྲི་ཤོག་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ རིམ་བཞིན་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་ འབྲི་ཤོག་དང་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ཆ་མཉམ་གི་ སྤྱི་མཐོང་ཚུ་སྟོནམ་ཨིམ་དང་ ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་འགན་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ྲ་རིང་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

འགྲུལ་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་པ།


འབྲི་ཤོག་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་གི་ནང་ན་ཆ་མཉམ་པའི་ ཚད་འཛིན་གྱི་ ས་སྒོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་(གཏན་ཚིག་ཅན་གྱི་)འབྲི་ཤོག་ཚུ་ གེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།ཐོ་བཀོད་གི་ཧེ་མ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ བསྡོམས་རྟགས་ཀྱི་ མིང་བཏགས་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་འདི་ལུ་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་མེན་ན་ཚུ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཐོ་ཡིག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ བསྡོམས་རྟགགས་མིང་རྟགས་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

You can change how the different controls are arranged by dragging and dropping them in the Form Navigator. Select one or more controls and drag them into another form. Alternatively use +X or the context menu command Cut to move a control to the clipboard and +V or the command Insert to insert the control into another position.

འབྲི་ཤོག་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ མིང་འདི་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ མིང་ལི་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ མིང་གསརཔ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡང་ན་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ བརྡ་བཀོད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ལུ་ ཚད་འཛིན་ཅིག་ སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆ་མཉམ་པའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ ཡིག་ཆ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་དེ་ལུ་ བོད་བརྡ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་གིས་འོག་གི་ལས་འགན་འདི་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

གསརཔ།

འབྲི་ཤོག་ནང་ རྒྱུ་རྫས་གསརཔ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།འབྲི་ཤོག་དེ་ འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་ལས་འགན་དེ་ བོད་བརྡ་འབད་བཏུབ་ཨིན།.

འབྲི་ཤོག

ཡིག་ཆ་ནང་ འབྲི་ཤོག་གསརཔ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་རེ་འདུན་བསྐྱེདཔ་ཡོད་པའི་ རྩ་ལག་འབྲི་ཤོག་གི་འོག་ལུ་ འབྲི་ཤོག་གསརཔ་ཅིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ།

གསང་བའི་ ཚད་འཛིན་ཚུ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ནང་ གསལ་གཞི་གུར་མ་མཐོང་མི་དང་ ལག་ལེན་པ་ལས་སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ གསང་བའི་ཚད་འཛིན་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་དང་གཅིག་ཁར་ སྤེལ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ལུ་ ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།འདི་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དང་ ཡང་ན་ ཚད་འཛིན་གྱི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱི་གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་ གཙང་དག་འབད་ནིའི་ཚིག་ཡིག་ཚུ་གི་ ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ གསང་བའི་ཚད་འཛིན་གྱི་ ཐོ་བཀོད་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ རྒྱུ་དངོས་བརྡ་བཀོད་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

འཛིན་པང་འདི་བརྒྱུད་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་འཛིན་འདི་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཏུབ།(shortcut keys +C འདྲ་བཤུས་དོན་ལུ་ +V བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་) ཁྱོད་ཀྱི་ སྦ་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་འདི་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ལུ་ ལྡེ་མིག་ མར་མནན་འབད་བཞག་པའི་སྐབས་ འདྲུད་བཞག་དང་ བཀོག་བཞག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཏུབ།

Drag and drop to copy controls within the same document or between documents. Open another form document and drag the hidden control from the Form Navigator into the Form Navigator of the target document. Click a visible control directly in the document, rest the mouse for a moment so that a copy of the control is added to the drag-and-drop clipboard, then drag the copy into the other document. If you want a copy in the same document, press while dragging.

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅིག་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། འ་ནི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ངོ་རྐྱང་འབྲི་ཤོག་གི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མ་ཚད་ མཱའུསི་གི་ཨེབ་གཏང་ཚར་གཅིག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཤོག་ཧྲིལ་བུམ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ཨེབ་ལྡེ་རིམ་པ།

འབྲི་ཤོག་ཅིག་ སེལའཐུ་གྲུབ་ད་ ཨེབ་ལྡེ་གུར་ ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཆེད་དམིགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་བཀོད་ཡོད་ས་ལུ་ ཨེལ་ལྡེ་གོ་རིམ་གི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བསྐྱར་མིང་བཏགས།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ཚུ་ བསྐྱར་མིང་བཏགསཔ་ཨིན།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ ཌའི་ལོག་འདི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།འབྲི་ཤོག་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཚད་འཛིན་ཅིག་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཌའི་ལོག་འདི་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཀོད་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ཁ་ཕྱེ།

Opens forms in ཐབས་ལམ་བཀོད་སྒྲིག་འབད དེ་ལས་ འབྲི་ཤོག་འདི་ཚུ་ ཞུན་དག་འབད་བཏུབ