ཡོངས་ཁྱབ།

འ་ནི་ ཡོངས་ཁྱབ་མཆོང་ལྡ་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ངེས་འཚིན་འབད་ནི་ལུ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན། འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚད་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ སོ་སོ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། ཚད་འཛིན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དེན་ལུ་ འོག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་འཐོབ་མི་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་རྣམ་པ་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ - ཚད་འཛིན་ - སྤྱིར་གཏང་ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཨོ་པན་རྣམ་པ་དེ་གིས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཡང་ན་ རྣམ་པ་བཀོད་སྒྲིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ ཚད་འཛིན་ ངོས་དཔར་ - སྤྱིར་གཏང་ཨེབ་ལྡེ་ཨེབ་གཏང་།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Anchor

Defines where the control will be anchored.

Mouse wheel scroll

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

ཁ་ཡིག

When you create a new control, the description predefined in the Name property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the Title property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགོ་མིང་རྒྱུ་དངོས་འདི་ ལག་ལེན་པ་ལུ་མཐོང་ཚུགས་ཡོད་པའི་ངོས་འདྲ་བ་ནང་གི་ འབྲི་ཤོག་ཆ་ཤས་ཅིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མེཀ་རོསི་དང་ཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ གཡོག་བཀོལ་བའི་དུས་ནང་དྲན་དགོཔ་འདི་ ཚད་འཛིན་འདི་ཨ་རྟག་རང་ མིང་ རྒྱུ་དངོས་ཐོག་ལས་འབད་ སྟོནམ་ཨིན།


ཁ་ཡིག་ས་སྒོ།

ཚད་འཛིན་གྱི་ཁ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ མིང་གི་ཚབ་ལུ་ ཁ་ཡིག་ས་སྒོ་འདི་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚགས་མ་ཕྲང་སྒྲིག་ནང་འཚོལ་ཞིབ་ཌའི་ལོག་དང་ ཐིག་ཁྲམ་གི་མཐོང་སྣང་ཡདི་ནང་ཀོར་ཐིག་གི་མིང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཨིན།

ལྡེ་སྒྲོམ་གུར་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་དེ་མནན་ཐོོག་ལས་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས འ་ནི་ཚད་འཛིན་འདི་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་ཡིག་གི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ དྲན་སྐྱེད་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབད་ནང་ལུ་ ཁ་ཡིག་འདི་ནང་ ཡིག་འབྲུ་འདི་གི་གདོང་ཁར་ སྣ་སྒྲ་ཅན་གྱི་རྟགས་ (~)ཡིག་འབྲུ་ཅིག་བཙུགས་བཞག་འབད།

རེ་ཌིའོ་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ སྡེ་ཚན་གཞི་ཁྲམ་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁ་ཡིག་གི་ས་སྒོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འ་ནི་ཚིག་ཡིག་་དི་གིས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་པའི་ རེ་ཌིའོ་གི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་ འཇུགསྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་གི་སྦོ་ལོག་ཁར་ཡོད་པའི་...ཨེབ་རྟ་གུ་ ཨེབ་གཏང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་ཡིག་ས་སྒོའིསེལ་འཐུ་ ཌའི་ལོག་འདི་མཐོངམ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་ལས་ཁ་ཡིག་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

Check the འགན་ལས་མེད་སྲོམ་འདི་ ཚད་འཛིན་དང་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་ཡིག་ས་སྒོའི་བར་ན་ ཡོད་པའི་འབྲེལ་ལམ་འདི་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།

གནས་གོང་།

གནས་གོང་གི་འོག་ལུ་ གསང་བའི་ཚད་འཛིན་གྱི་ནང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་གསང་བའི་ཚད་འཛིན་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་པའི་ གནད་སྡུད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། འབྲི་ཤོག་འདི་གཏང་བའི་སྐབས་ འ་ནཱི་གནད་སྡུད་དེ་ གནས་སོར་འགྱོ་འོང་།

གནས་གོང་གི་མཐོ་ཤོས།

ཨང་གྲངས་དང་དངུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་ མང་མཐའི་གནས་གོང་འདི་ གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ།

གནས་གོང་གི་རིམ་པ།

ཨང་གྲངས་དང་དངུལ་གྱི་བསྒྱིར་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་གོང་གི་བར་མཚམས་འདི་ཚུ་སྔར་སྒྲིག་འབད་བཏུབ། གནས་གོང་འདི་ཡར་འཕར་ཡང་ན་ མར་འབབ་འབད་ནི་ལུ་ བསྒྱིར་སྒྲོམ་གྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ།

གནས་གོང་སྐར་ཆ།

ཨང་གྲངས་དང་ དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ གནས་གོང་ཉུང་མི་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་བཀག་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་ཅིག་ གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ།

གནས་ས་བཙུགས་དོ།

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

གནས་ས།

Defines the X position of the control, relative to the anchor.

གནས་ས།

Defines the Y position of the control, relative to the anchor.

གཞི་ཁྲམ།

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned the Open document or web page action).

ཁྱོད་ཀྱི་ས་སྒོ་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་ཁྲམ་ག་ཅི་ནང་ཡིག་ཆ་གཞན་མི་འདི་མངོན་གསལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ། འོག་གི་སྲིད་པ་འདི་ཚུ་ཕྱིར་འཐོན་འབད:

ཐོ་བཀོད།

དོན་དག

_སྟོངམ།

ཤུལ་མའི་ཡིག་ཆ་འདི་ གཞི་ཁྲམ་སྟོངམ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།

_རྩ་ལག

ཤུལ་མའི་ཡིག་ཆ་འདི་ རྩ་ལག་གཞི་ཁྲམ་ནང་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད། རྩ་ལག་འདི་གནས་དེ་མེད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་འདི་གཞི་ཁྲམ་གཅིག་པ་གི་ནང་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

_ཉིད།

ཤུལ་མའི་ཡིག་ཆ་འདི་ གཞི་ཁྲམ་གཅིག་པ་གི་ནང་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།

_མགོ།

ཡིག་ཆ་གཞན་མི་འདི་ ཆེ་རིམ་ཝིན་ཌོ་ནང་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ འདི་ཡང་སྡེ་རིམ་གྱི་གཞི་ཁྲམ་མཐོ་ཤོས་འདི་ནང་ཨིན་ ད་ལྟོའི་གཞི་ཁྲམ་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་ མགོའི་ཝིན་ཌོ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་ད་ལྟོའི་གཞི་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གཞི་ཁྲམ་རྒྱུ་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྣམ་པ་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་མ་གཏོག་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ཚུ་ལུ་མེདཔ་ཨིན།


གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་ གྲལ་ཐིག་ཐོ་ཚད་དོན་ལུ་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ནུས་ཅན་ཡོད་པའི་ཚད་འཇལ་ཅ་ཕྲན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ དཔེར་ན་ སི་ཨེམ་ ༢།

གྲལ་ཐིག་བརྩི།

For combo boxes with the Dropdown property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

ངོས་དཔར་གྱི་ཚད།

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

ཆ་ཚད།

ཚད་འཛིན་གྱི་ཚད་དེ་ ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ གཟུགས་བརྙན་དེ་གི་ ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབདཝ་ཨིན།

ཆུ་ཚོད་ཀྱི་མཐོ་ཤོས།

་ལེན་པ་འདི་གིས་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་གཞན་ཅིག་གིས་ ལྷག་ཡོདཔ་བཟོ་མ་བཏུབ་པའི་ ཆུ་ཚོད་ཅིག་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

ཆུ་ཚོད་རྩ་སྒྲིག

ཆུ་ཚོད་བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཡོད་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དེ་ ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ།

ཆུ་ཚོད་སྐར་ཆ།

གིས་ ལག་ལེན་པ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ཆུ་ཚོད་ཉུང་མཐའ་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

ཆོག་ཡིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ།

ལག་ལེན་པ་དེ་གིས་ཆོག་ཡིག་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་པ་གིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་མ་ཡིན་པ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། ཆོག་ཡིག་ཡིག་འབྲུའི་འོག་ལུ་ རེ་འདོད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་གི་ ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ ཨང་རྟགས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་གོང་ཚུ་ ༠་ ལས་ ༢༥༥ ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ཨང་རྟགས་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུའི་ ཌའི་ལོག་(སྦྱར་ - དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་)ནང་ལུ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།


ཊིརསི་ཊེཊི།

བདེན་པ་དང་རྫུན་མའི་གནས་གོང་ལས་སོ་སོ་ཨིན་པའི་པའི་ དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་གི་ཡང་ འབྲལ་ལམ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ཀླད་ཀོར་གནས་གོང་ཚུ་གི་ ཁྱད་ཚབ་འབད་ཚུགས་ག་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་གིས་ བདེན་པ་དང་རྫུན་མ་དེ་ལས་ཀླད་ཀོར་གི་གནས་ལུགས་གསུམ་འདི་དང་ལེན་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ འཐོབ་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཊིསི་ཊེཊི་རྒྱུ་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྣམ་པ་གི་དོན་ལུ་མེན་པར་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་རྣམ་པ་གྱི་དོན་ལུ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


ཐ་དོན་གྱི་གདོང་ཁེབས།

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་ཀྱི་རིང་ཚད་འདི་ ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལུ་ཨ་རྟག་རང་ཆ་མཉམ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གནད་དོན་མེན་པ་ཅིན་ ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་འདི་ བཏོག་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཚུན་ སྟོང་ཆ་ཚུ་གིས་བཀངམ་ཨིན།


དགོང་ཁེབ་འདི་ཞུན་དག་འབད།

དཔེ་གཞིའི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ནང་ ཡིག་འབྲུའི་ཨང་རྟགས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ དཔེ་གཞིའི་ས་སྒོ་འདི་ནང་ ག་ཅི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ག་ ཁྱོད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཚུགས།

ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་འདི་གི་ རིང་ཚད་འདི་གིས་ སྲིད་པའི་ཨིན་པའུཊི་གི་གནས་ས་ཚུ་གི་ཨང་འདི་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་ལུ་ ཆ་མཉམ་མ་འབད་བའི་ ཡིག་འབྲུ་འདི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ལག་པ་འདི་གིས་ས་སྒོ་དེ་ བཞག་འགྱོཝ་ད་ ཨིན་པའུཊི་འདི་གི་དང་ལེད་སྤང་བཞག་འབདཝ་ཨིན། ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་འོག་གི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ།

ཡིག་འབྲུ།

དོན་དག

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

ཡིག་འབྲུ་ ཨེ་-ཛེརཌི་དང་ ཨེ་-ཛེརཌི་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཚུགས་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཡིག་ཆུང་ཡིག་འབྲུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་མེད།

A

ཡིག་འབྲུ་ ཨེ་-ཛེརཌི་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། ཡིག་ཆུང་གི་ཡིག་གུ་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ ཚུགས་ཡིག་ཡིག་གུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

c

ཡིག་འབྲུ་ཨེ་-ཛེརཌི་དང་ ཨེ་ཛེརཌི་ དེ་ལས་ ༠-༩་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཚུགས་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཡིག་ཆུང་གི་ཡིག་འབྲུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན།

C

ཡིག་འབྲུ་ ཨེ་-ཛེརཌི་དང་ ༠-༩་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། མགྱོགས་ཡིག་ཡིག་གུ་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ ཚུགས་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

N

ཡིག་འབྲུ་༠-༩ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

x

དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

X

དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། མགྱོགས་ཡིག་ཡིག་གུ་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ མགྱོགས་ཡིག་ཡིག་གུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།


ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་འདི་གི་དོན་ལུ་ "__.__.2000"དཔེར་ན་ གདོང་ཁེབས་འདི་"NNLNNLLLLL" ལག་ལེན་པ་གིས་ཚེས་ཅིག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ཨང་ཡིག་བཞི་བཙུགསཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་བཏུབ་ལས་ངེས་འཛིན་འབད།

དངུལ་གྱི་བརྡ་ཚོན།

དངུལ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དངུལ་གྱི་བརྡ་རྟགས་རྒྱུ་དངོས་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུད་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དངུལ་འདི་སྔོན་ངོས་འཛིན་འབད།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་མི།

གིས་ ཡིག་ཆའི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལུ་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་འབྱུང་བཅུག་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན དེ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་ནང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དོ།

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

དྲན་ཐོ་རྟགས་བཀོད་ཡོད།

ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་འདི་ མདའ་རྟགས་ཅིག་གིས་ རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་ནང་ ཀེར་ཐིག་དང་པ་འདི་གྲལ་ཐིག་གི་ཁ་ཡིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

པྱོགས།

བཤུད་ཕྲ་དང་ བསྒྱིར་སྒྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐད་སྙོམས་དང་ ཀེར་ཕྲང་གི་ཕྱོགས་དེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིར་འགྱངས།

ཡང་བསྐྱར་འབད་མི་བྱུང་ལས་ཚུ་གི་བར་ནའི་ མི་ལི་སྐར་ཆག་གི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ ཡང་ན་བཤུད་ཕྲ་གི་རྒྱབ་གཞི་ཅིག་ ཡང་ན་དྲན་ཐོ་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ ཡང་བསྐྱར་འབད་མི་གི་བྱུང་ལས་འདི་ བྱུངམ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དུམ་གྲ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ མའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་ མར་མནན་འབད་འདི་བཞག ཁྱོད་ཀྱི་ནུས་ཅན་ཆུ་ཚོད་ཆ་ཕྲན་གྱི་རྗེས་གྲངས་པའི་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། དཔེར་ན་ ༢ཨེསི་ཡང་ན་༥༠༠ཨེམ་ཨེསི་བཟུམ།

ཕྲང་སྒྲིག་/ ཚད་རིས་ཕྲང་སྒྲིག

ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་འདི་ཚུ་ཡང་ གཡོན་དང་གཡས་དེ་ལས་དབུས་སྒྲིག་གི་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་ཚུ་ཨིན། འ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་ཚུ་ འོག་གི་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན:

  1. ཁ་ཡིག་ས་སྒོ་ཚུ་གི་མགོ་ཡིག

  2. ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་ཚུ་གི་ནང་དོན།

  3. ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་ ཀེར་ཐིག་ནང་གི་ ཐིག་ཁྲམ་ས་སྒོ་གི་ནང་དོན།

  4. ཨེབ་རྟ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཚད་རིས་ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག

    དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

    Alignmentཨེབ་རྟ་ཚུ་གི་གདམ་ཁ་འདི་ལུ་ ཚད་རིས་ཕྲང་སྒྲིག་ཟེར་སླབ་ཨིན།.


བཅུ་ཚག་འཁྲུལ་མེད།

ཨང་གྲངས་དང་ དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་ བཅུ་ཚག་ ས་ཚིགས་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཨང་ཡིག་ཨང་དེ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།

བཙག་དོ།/གསོག་འཇོག་འབད་དོ།

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

བཟོ་རྣམ།

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

བརྡ་ཚོན་ཚོས་གཞི།

གིས་ ཚད་འཛིན་གུ་ཚོས་གཞི་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་ དཔེར་ན་ མདའ་རྟགས་ཚུ་ བཤུད་ཕྲ་གུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

བཤུད་ཕྲ།

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ བཤུད་ཕྲའི་དབྱེ་བ་འདི་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

བཤུད་སྒྲིལ་གནས་གོང་ཉུང་མཐའ།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་ གནས་གོང་ཉུང་མཐའ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

བཤུད་སྒྲིལ་གནས་གོང་མཐོ་ཤོས།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་མང་མཐའ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

བསྒྱུར་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ཅིག

ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ མདའ་རྟགས་ཀྱི་ངོས་དཔར་དེ་ བཤུད་ཕྲ་གུར་ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ བསྡོམས་ ཡང་ན་ ཕབ་ནི་ལུ་ གནས་གོང་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བསྒྱུར་བཅོས་སྦོམ།

ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ བཤུད་ཕྲ་ལུ་ བཤུད་བྱེད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ བསྡོམས་ ཡང་ན་ ཕབ་ནི་ལུ་ གནས་གོང་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བྱ་བ།

ཁྱོད་རའི་བདག་བཟུང་གི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་བྱ་བ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨེབ་རྟ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ་པའི་བྱ་བ་འདི་འགྲེལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

བྱ་བ།

འགྲེལ་བཤད།

ཅི་མེད།

བྱ་བ་ཅིག་ཡང་མི་འབྱུང་།

རྣམ་པ་འདི་ཕུལ་ནི།

ཡུ་ཨར་ཨེལ་གྱི་འོག་ལུ་འབྲི་ཤོག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཁ་བྱང་འདི་ལུ་ ད་ལྟོའི་འབྲི་ཤོག་གི་གཞན་ས་སྒོ་གི་ཚད་འཛིན་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གནད་སྡུད་འདི་ གཏངམ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ་པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་ལུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ད་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་འདི་རྣམ་པ་གི་རྒྱུ་ "URL"ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད།

རྣམ་པ་འདི་ སླར་སྒྲིག་འབད།

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults (Default Status, Default Selection, Default Value).

ཡིག་ཆ་/ ཝེབ་ཤོག་ལེབ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

Opens the URL that is specified under URL. You can use Frame to specify the target frame.

དྲན་ཐོ་དང་པ།

ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་ལས་ དྲན་ཐོ་དང་པ་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་མའི་དྲན་ཐོ།

ད་སྟོའི་རྣམ་པ་འདི་སྔོན་མའི་དྲན་ཐོ་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

ཤུལ་མའི་དྲན་ཐོ།

ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་འདི་ ཤུལ་མའི་དྲན་ཐོ་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ།

ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་འདི་ མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་འདི་སྲུངས།

ཉེར་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་འདི་སྲུངམ་ཨིན།

གནད་སྡུད་ཐོ་བཀོད་འདི་འབད་བཤོལ།

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་ནང་ལུ་ རིམ་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་གསརཔ།

ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་འདི་ གྲལ་ཐིག་བཙུགས་ཟེར་ས་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད།

དྲན་ཐོ་འདི་བཏོན་གཏང་།

ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་འདི་ བཀོན་གཏངམ་ཨིན།

རྣམ་པ་འདི་ཡང་སེལ་འབད།

ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་གི་འཕྲལ་གྱི་སྲུངས་ཡོད་པའི་ཐོན་རིམ་འདི་ མངོན་གསལ་འབདཝ་ཨིན།


མཆོང་ལྡེ་བཀག་བཞག

ཨེབ་ལྡེ་བཀག་ནིའི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གིས་ ཚད་འཛིན་གྱི་ས་སྒོ་དེ་ ཨེབ་ལྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་པ་ཅིན་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།འོག་གི་ གདམ་ཁ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོད།

མེན།

མཆོང་ལྡེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ ཆེ་དམིགས་དེ་གིས་ ཚད་འཛིན་འདི་གོམ་འགྱ་འབདཝ་ཨིན།

ཨིན།

ཚད་འཛིན་ལྡེ་མིག་འདི་ མཆོང་ལྡེ་དང་གཅིག་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་བཏེབ་ཨིན།


མཐའ་མཚམས་ཚོས་གཞི།

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

མཐའ་མཚམས།

གཞི་ཁྲམ་ཡོད་མི་ ཚད་འཛིན་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཤོག་གུར་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བཀྲམ་སྟོན་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱི་ "གཞི་ཁྲམ་མེདཔ་", "3-D look" ཡང་ན་ "Flat"གདམ་ཁ་ཚུ་གི་གྱལ་ཁ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

མཐོ་ཚད།

Defines the height of the control.

མཐོང་ཚུགས་པའི་ཚད།

གིས་ "value units" ནང་གི་ བཤུད་ཕྲའི་མཐེ་བོང་གི་ཚད་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 གི་གནས་གོང་ཅིག་ མངའ་ཁོངས་རྒྱབ་གཞི་ཕྱེད་དབང་མི་ མཐེ་བོང་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

0 ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཐེ་བོང་གི་རྒྱ་ཚད་དེ་ ཁོ་རའི་མཐོ་ཚད་དང་མཉམ་པ་སྦེ་འོང་།

མཐོང་ཚུགས་པའི།

Defines whether the control will be visible in live mode. In design mode, the control is always visible.

Note that if this property is set to "Yes" (the default), this does not necessarily mean the control will really appear on the screen. Additional constraints are applied when calculating a control's effective visibility. For instance, a control placed in a hidden section in Writer will never be visible at all, until at least the section itself becomes visible.

If the property is set to "No", then the control will always be hidden in live mode.

Older OpenOffice.org versions up to 3.1 will silently ignore this property when reading documents which make use of it.

མར་བཞག

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ནང་ ཀེར་ཐིག་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་དེ་ཚུ་ ཨ་རྟག་རང་ སྔོན་སྒྲིག་སྦེ་མར་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མིང་།

ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་རེ་དང་རྣམ་པ་དེ་ཚུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཏུབ་པའི་ མིང་ རྒྱུ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན། མིང་འདི་རྣམ་པའི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ འབྱུང་ནི་དང་ མིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་ མེཀ་ཀོརོ་ཅིག་ལས་གཞི་བསྟུན་འབད་བཏུབ་ཨིན། མིང་འདི་ཧེ་མ་ལས་ སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད། ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་ ས་སྒོའི་ཁ་ཡིག་དང་ཨང་གྲངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཟོ་ཡོད་པའི་མིང་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་མེཀ་ཀོརོསི་དང་ཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ཚད་འཛིན་གྱི་མིང་འདི་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་འོང་དགོཔ་འདི་ངེས་བདེན་ཨིན།


རེ་ཌིའོ་གི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་བཟུམ་མའི་ ལས་འགན་གྱིས་གཅིག་ཁར་ བང་མི་ ཚད་འཛིན་སོ་སོ་ཚུ་གི་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ལུ་ མིང་དེ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ མིང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བྱིན: དབྱེར་མེད་མིང་དང་བཅས་པའི་ མིང་འདི་ཚུ་གིས་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གཞི་སྒྲུབ་འབདཝ་ཨིན། སྡེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་མཐོང་ཚུགསཔའི་ངོ་ཚབ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

མིང་ཚིག་གི་མཚམས།

གྲལ་ཐིག་གཅིག་ལས་ལྷགཔའི་གུར་ ཚིག་ཡིག་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཚིག་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ལས་ ལྟག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ནང་ གྲལ་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཆད་འདི་ ལག་འཐབ་བཅུགཔ་ཨིན། ལག་ཐོག་གིས་གྲལ་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཆད་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ལྡེ་མིག་འདི་ མར་མནན་འབད།

ཚད་རིས་ཚུ།

གཟུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ཚད་རིས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡོད། ཚད་རིས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གིས་ ཚད་རིས་ཀྱི་འགྲུལ་ལམ་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་གུར་ལུ་ བཀྲམ་སྟོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་འདི་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་དང་གཅིག་ཁར་...ཚད་རིས་ཀྱི་ཡིག་སྣོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ འགྲུལ་ལམ་དང་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་འོང་།

ཚིག་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ བཅས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཀེར་ཐིག་ཅིག་ནང་འབྲིཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ གྲལ་ཐིག་མཇུག་གི་ཨང་རྟགས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

ཚིག་ཡིག་གྲོགས་རམ།

ཚད་འཛིན་ནང་ ཕན་བསླབ་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ གྲོགས་རམ་གྱི་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན། མའུསི་འདི་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལྟག་ལས་ཕར་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ ཕན་བསླབ་འདི་གིས་ ལག་ལེན་པའི་ཐབས་ལམ་ནང་ཚིག་ཡིག་ཅིག་སྟོནམ་ཨིན།

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

ཚིག་ཡིག་གྲོགས་རམ།

ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོངས་ཡང་ན་ འགྲེལ་བཤད་འབད་བཏུབ་པའི་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་དེ་གིས་ ལས་རིམ་བཟོ་མི་ལུ་ ལས་རིམ་ཨང་རྟགས་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ཁ་སྐོང་བརྡ་དོན་འདི་སྲུང་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། ས་སྒོ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན་ དཔེར་ན་ འགྱུར་ཅན་ཚུ་ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་ཚད་བཟུང་དོན་ལུ།

ཚིག་ཡིག་དབྱེ་བ།

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་དབྱེ་བ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ "Multi-line with formatting",ཁྱོད་ཀྱིས་ཚད་འཛིན་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་བི་ཨའི་ཨེན་ཌི་འབད་མི་ཚུགས།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ཀེར་ཐིག་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚད་འཛིན་འདི་ "Multiline input"ཟེར་མིག་བཏགས་ཡོད།


ཚིག་ཡིག་རིང་ཚད་ཀྱི་མཐོ་ཤོས།

ཚིག་ཡིག་དང་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་མང་མཐའི་ གྲངས་དེ་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ། འ་ནི་ཚད་འཛིན་ས་སྒོའི་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ ངེས་ཅན་མེན་པ་ཅིན་ སྔོན་སྒྲིག་གི་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ ཀླད་ཀོར་འབད་སྡོད་འོང་།

ཚད་འཛིན་འདི་གནད་སྡུད་ཅིག་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་རིང་ཚད་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ངེས་ཚིག་ས་སྒོ་འདི་ནང་ལས་ དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ ནཱ་ལུ་ཚིག་ཡིག་གི་རིང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་མི་འོང་། ཚད་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ ངེས་འཛིན་མ་འབད་བར་("ངེས་འཛིན་མ་འབད་བར་" གནས་ལུགས་) ཡོད་པ་ཅིན་ སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་རྐྱངམ་གཅིགནང་ལས་་ དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

ཚེས་གྲངས་ མཐོ་ཤོས།

ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་གཞན་ཅིག་གིས་ ལྷག་ཡོདཔ་འབད་བཟོ་མ་བཏུབ་པའི་ ཚེས་གྲངས་ཅིག་ ངེས་འཚིན་འབདཝ་ཨིན།

ཚེས་གྲངས་ སྐར་ཆ།

ལག་ལེན་པ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ཧེ་མའི་ཚེས་གྲངས་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

ཚེས་གྲངས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག

གནད་སྡུད་ས་སྒོ་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་ལྷག་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱི་ཨིནཔའུཊི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འདི་ དབྱེ་བ་མེད་པར་བཞག་པའི་འཕྲོལ་ལས་རང་ རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་(ཚས་གྲངས ཆུ་ཚོད་ དངུལ ཨང་གྲངས་)འདི་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་སྒྲིག་ནང་རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

འགྲུལ་སྤྱོདཔ་ཕྲ་རིང་།

འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ འོག་གི་མཐའ་མཚམས་གུར་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འཛུལ་སྤྱོད་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག།

ཐོ་ཡིག་དང་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་, ཡིག་ཆའི་ནང་མཐོང་ཚུགས་པའི་ཐོ་ཡིག་འཛུལ་ཞུགས་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས། ཐོ་ཡིག་འཛུལ་ཞུགས་ ས་སྒོ་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ། དྲན་འཛིན་འབད་གནང་ ཕན་བསླབ་ འཛུལ་ཞུགས་ཚད་འཛིན་དང་ལྡེ་སྒྲོམ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་མ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་སྔོན་སྒྲིག་ཐོ་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འདི་ སྔོན་སྒརིག་སེལ་འཐུའི་ཀོམ་བོ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་གི་འོག་ལུ་ གནད་སྡུད་ཀྱི་མཆོང་ལྡེ་གུར་ གདམ་ཁ་ "གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་"དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ད་པ་ཅིན་ འ་ན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཐོ་ཡིག་ཧྲིལ་བུ་འདི་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ འབྲི་ཤོག་འདི་ནང་ལུ་ གཅིག་ཁར་སྡེབ་བཞགཔ་ཨིན།


གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་ཡིག་འཛུལ་ཞུགས་ཚུ་མི་འབྲི་ནི་ཡང་ན་ ཝེབ་འབྲི་ཤོག་གི་ཐོབ་མཁན་ལུ་སྤེལ་བཀྲམ་མི་འབད་ནི་ དེ་འབདཝ་ད་ འབྲི་ཤོག་ནང་མཐོང་ཚུགས་མེད་མི་ཚུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་ཡིག་འཛུལ་ཞུགས་ཚུ་ གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ནང་གནས་གོང་གཞན་མི་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཚུགས། གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་འདི་གནས་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གུ་གཞན་འབེབས་བཟོ་ཚུགས། གདམ་ཁ་"Value List" under ཐོ་ཡིག་བསམ་བཀོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ གནས་གོང་ཚུ་ ཐོ་ཡིག་དང་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ དེ་ཡང་ འབྲི་ཤོག་གི་ཆ་མཉམ་པའི་མཐོང་ཚུགསཔ་ཐོ་ཡིག་འཛུལ་ཞུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ཨིན། ནོར་བ་མེད་པའི་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་རིམ་པ་འདི་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་, ཡོངས་ཁྱབ་མཆོང་ལྡེ་གུ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་འཛུལ་ཞུགས་ཐོ་བཀོད་འདི་གིས་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་<OPTION>གུ་ཆ་མཉམ་ཨིན་;གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་གི་ཐོ་བཀོད་ ཚེས་གྲངས་ངོ་རྟགས་འོག་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་ཚུ་གུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ <OPTION VALUE=...> ངོ་རྟགས་ལུ་ཆ་མཉམ་ཨིན།


ཡང་བསྐྱར།

ཁྱོེད་ཀྱིས་ཚད་འཛིན་ཨེབ་གཏངམ་ད་དང་མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་བཀག་བཞག་པའི་སྐབས་བསྒྱིར་རྟ་བཟུམ་མའི་ཚད་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཡར་འཕར་/མར་འབབ་ཀྱི་གནས་གོང་།

བསྒྱིར་སྒྲོམ་ཚད་འཛིན་འདི་གི་ ཤུགས་བཟོ་རེ་རེ་བཞིན་དང་གཅིག་ཁར་ བསྡོམས་ནི་ཡང་ན་ཕབ་ནིའི་ བར་མཚམས་འདི་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

ཡིག་གཟུགས།

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

ཡུ་ཨར་ཨེལ་འདི་གྲོགས་རམ་འབད།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ལུ་འབྲེལ་བསྟུན་འབད་མི་དང་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་གི་་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་བོད་བརྡ་འབད་བཏུབ་པའི་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ཡིག་སྡེབ་ནང་ རུ་ཚན་གྱི་ཁ་ཡིག་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཨེཕ་ ༡་ མནན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཆེད་དམིགས་འདི་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་གུར་ གནས་ས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་འདི་གྲོགས་རམ་དེ་ཁ་ཕྱེ་བཏུབ།

ཡུ་ཨར་ཨེལ།

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

If you move the mouse over the button in User mode, the URL appears as the extended tip, provided that no other Help text was entered.

རང་བཞིན་བཀང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་དེ་ལུ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ རང་བཞིན་བཀང་ལས་འགན་འདི་གིས་ སྔོན་མའི་འཛུལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱ་ཚད།

LibreOffice་ ཚད་གཞི་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ ཆ་ཕྲན་ཚུ་གི་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ས་སྒོའི་ནང་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ནུས་ཅན་ཚད་འཇལ་ཆ་ཕྲན་ཅིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། དཔེར་ན་ སི་ཨེམ་༢་བཟུམ།

རྒྱ་ཚད།

Defines the width of the control.

རྒྱབ་གཞི་གི་ཚོས་གཞི།

རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི་འདི་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་ཚུ་མང་ཤོས་ཀྱི་དོན་ལུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞུའི་གུར་ ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་ནང་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། "ཚད་ལྡན་"གདམ་ཁ་འདི་གིས་རིམ་ལུགས་གཞི་སྒྲིག་འདི་བསྟེནམ་ཨིན། རེ་འདུན་བསྐྱེདཔ་ཡོད་མི་ ཚོས་གཞུ་འདི་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ... ཚོས་གཞི་ཌའི་ལོག་ནང་གི་ ཚོས་གཞི་ཅིག་ ་ངེས་འཛིན་འབདནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་ འབད།

རྩ་སྒྲིག་དམ་དྲགས།

ཁྱོད་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ནང་དོན་(ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་ཚོད་སོགས་)དང་ལེན་འབད་མི་ ཚད་འཛིན་གི་ས་སྒོ་དང་བཅས་ རྩ་སྒྲིག་གི་ཕྲ་ཅན་ཅིག་བཞག་བཏུབ།གདམ་དྲག་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་གི་ལས་འགན་འདི་(བཏུབ་)འབད་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆོག་པ་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་ནང་ ཨང་ཡང་ན་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་རྟགས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན་ ཁྱོད་རའི་ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་དཔར་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཧྲིལ་བུ་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་ཨང་བཏགས་དེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་ཨང་བཏགས་དེ་...སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ།

ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་ལུ་རྒྱུ་དངོས་ (ཨིན་མི་འདི་)"ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་" འབྲི་ཤོག་ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་འདི་ལྕོགས་མིན་ཐལ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ཚུགསཔ (མེན།)་ཨིནམ་དང་ཚོས་གཞི་སྐྱ་ཐལ་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལྷག་ནི་ཙམ།

ལྷག་ནི་ཙམ་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབཔའི་ཚིག་ཡིག་གི་ནང་ ཚད་འཛིན་ཆ་མཉམ་ལུ་ འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་ ཚད་རིས་ཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་ གཟུགས་བརྙན་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ལྷག་ནི་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ འགན་སྤྲོད་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་མི་ཚུགས།

སེལ་འཐུ་འདི་སྦ་བཞག

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

སེལ་འཐུ་སྣ་མང་།

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁྱོད་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

སོར་སྟོན།

Specifies if a Push Button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

སྔོན་ཚིག་གི་བརྡ་ཚོན།

དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ དངུལ་གྱི་བརྡ་མཚོད་དེ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་སྔ་གོང་ ཡང་ན་ ཤུལ་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།སྔོན་སྒྲིག་གི་སྒྲིག་སྟངས་ དངུལ་གྱི་བརྡ་མཚོན་དེ་ སྔོན་ཚིག་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་གནས་གོང་།

ཚད་འཛིན་ས་སྒོའི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་གི་གནས་གོང་དེ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ སྔོན་སྒྲིག་གི་གནས་གོང་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

སྔོན་སྒྲིག་གནས་ཚད།

གདམ་ཁ་ཡང་ན་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲོམ་འདི་ སྔོན་སྒྲིག་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོཅད་ག་མེད་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

For a reset type button, you can define the status of the control if the reset button is activated by the user.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the Default Status property.

སྔོན་སྒྲིག་གི་ཚིག་ཡིག

ཚིག་ཡིག་སྒྲོ་ཡང་ན་བརྟག་སྒྲོམ་གྱི་དོན་ལས་སྔོན་སྒྲིག་ཚིག་ཡིག་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་གི་སེལ་འཐུ།

སྔོན་སྒྲིག་ཐོ་བཀོད་སྦེ་ རྟགས་བཀལ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་ཡོད་མི་ ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་གི་ཌའི་ལོག་དེ་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་... ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ།

སྔོན་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་གི་ཌའི་ལོག་གི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་རྟགས་བཀལ་ནི་ཨིན་མི་ ཧྲིལ་བུམ་དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

སྔོན་སྒྲིག་གི་ཨེབ་རྟ།

སྔོན་སྒྲིགཨེབ་རྟའི་རྒྱུ་དངོས་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་སླར་ལོག་ལྡེ་མིག་དེ་ཨེབ་ད་ ཆ་མཉམ་པའི་ཨེབ་རྟ་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིནམ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཌའི་ལོག་ ཡང་ན་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ བྱ་བ་ཐེབས་ག་ནི་ཡང་ མ་བསྐྱེལ་བ་ཅིན་ འ་ནཱི་རྒྱུ་དངོས་དང་བཅས་པའི་ཨེབ་རྟ་དེ་ སྔོན་སྒྲིག་གི་ཨེབ་རྟ་དེ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་འཁོད་ ཨེབ་རྟ་རྐྱང་པ་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ འགན་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

སྔོན་སྒྲིག་ཆུ་ཚོད།

སྔོན་སྒརིག་ཆུ་ཚོད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་བཤུད་སྒྲིལ་གནས་གོང་།

བཤུད་ཕྲ་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་གི་གནས་གོང་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་ཚེས་གྲངས།

སྔོན་སྒྲིག་ཚེས་གྲངས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྟོང་ཕྲག་ཚུ་བྱེད།

ཨང་གྲངས་དང་ དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཚུགས།

ཨེབ་གཏང་གུ་ཆེད་དམིགས་འབག་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ "Yes",འཕུལ་མིའི་ཨེབ་རྟ་དེ་གིས་ ཆེད་དམིགས་འདི་འཐོབ་ཨིན།

ཨེབ་རྟ་འདི་བསྒྱིར།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་དང་ དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་ ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ བསྒྱིར་རྟ་སྦེ་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ འགོ་བཙུགས་འབད་བཏུབ་ཨིན།

ཨེབ་ལྡེ་རིམ་པ།

མཆོང་ལྡེ་ གོ་རིམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་ལྡེ་ ་ཨེབ་ད་འབྲི་ཤོག་ནང་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ ཆེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པའི་ གོ་རིམ་དེ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།ཚད་འཛིན་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་ལྡེ་དེ་ ཨེབ་ད་ ཆེད་དམིགས་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ནང་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། ཆེད་དམིགས་དེ་གིས་ ཨེབ་ལྡེ་གོ་རིམ་གི་འོག་ལུ་ ཟུར་ཐོ་དང་བཅས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གོ་རིམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེབ་ལྡེ་གོ་རིམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འཐོབ་ཚུགསཔ་མིན་འདུགཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་ལྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ འ་ནི་ཚད་འཛིན་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ནིའི་དོན་ལས་ གཟུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ་དང་ གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ།


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused (Tabstop = No) are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

ཁྱོད་ཀྱི་ཨེབ་ལྡེ་གོ་རིམ་ནང་ ཚད་འཛིན་སོ་སོའི་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ།