ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་བསླབ་ཚུ།

ཁྱོད་རང་གིས་ག་དགའཝ་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། མིང་ཚིག་གཞན་མི་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་རྣམ་པ་ཅིག་གི་ནང་གནད་སྡུད་ཞུན་དག་འབད་ནི་ཡང་ན་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ་ཨིན།

འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ནང་སྲིད་པ་ཨིན: ཚིག་ཡིག་དང་ ཚེས་གྲངས་ དེ་ལས་ ཆུ་ཚོད་དང་ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་དང་ས་སྒོའི་དཔེ་གཞི་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲོམ་དང་ཀོམ་སྒྲོམ་ཚུ་ཨིན། མཉམ་མཐུད་ཀྱི་གནད་སྡུད་/ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ས་སྒོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་གཉིས་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་ལས་ གང་རུང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲན་ཐོ་ཨང་གྲངས་ཚུ་གི་བསྡོམས་ཀྱི་ཤུལ་མ་ཚུ་ གུག་ཤད་ནང་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་མགུ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ཨེབ་གཏང་བཞིནམ་ལས་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཡར་འབག་ཤོག། འོག་གི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོད:

ཀེར་ཐིག་འདི་བཙུགས།

གིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ནང་ལུ་བརྟེན་ནི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་འདི་བོད་བརྡ་འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

འདྲུད་བཞག་དང་བཀོག་བཞག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་གི་ཚད་འཛིན་དེ་ རིམ་སྒྲིག་འབད: གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་འཚོལ་འདི་ཁ་ཕྱེ་བཞིནམ་ལས་ རེ་འདུན་བསྐྱེདཔ་དེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བརྡ་འཚོལ་གྱི་ཕྱི་ཁར་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་འདི་གི་ ཀེར་ཐིག་གི་མགུ་ཏོ་གུར་ལུ་ འདྲུད་བཞག་འབད། སྔོན་རིམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་དེ་ ཁསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དང་བཅས་ཚབ་བཙུགས།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ཚབ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་འདི་བཀོན་གཏང་།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྦ་བཞག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སྦཝ་ཨིན།དེའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོད།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྟོན།

ཁྱོད་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་འདི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་རང་སྟོན་ནི་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་བོད་བརྡ་འབདཝ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་སྟོན་ནི་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་མིང་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་དང་པའི་གསང་བའི་ཀེར་ཐིག་ ༡༦་འདི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་བལྟ། ཀོར་ཐིག་གསང་བ་ད་རུང་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟོན་ནིའི་ཀོར་ཐིག་གི་ཌའི་ལོག་འདི་ བོད་བརྡ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་ལེ་ཤཱ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ།

མངམ།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྟོན་མིའི་ ཌའི་ལོག་ལུ་བོད་བརྡ་འབྱིནམ་ཨིན།

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

ཆ་མཉམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཀེར་ཐིག་ཆ་མཉམ་སྟོན་དགོ་པ་ཅིན་ ཨེབ་གཏང་།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གྱི་ ལྡེ་སྒྲོམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཚད་འཛིན།

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྡེ་སྒྲོམ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ:

རྣམ་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་འོང་དགོ།.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. ཚད་འཛིན་དང་པམ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༤ཨེབ། ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་འདི་ཚད་འཛིན་དང་པ་མེན་པ་ཅིན་ དེ་སེལ་འཐུ་མ་འབདཝ་ཚུན་མཆོང་ལྡེ་ཨེབ།

  3. ཐབས་ལམ་ཞུན་དག་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཙུགས་འདི་ཨེབ་གཏང། བཤེད་བཟུང་ཚུ་ ཚད་འཛིན་མཐའ་མཚམས་ལས་ཧེང་བཀལ་རང་སྟོན་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

  4. ཐབས་ལམ་ཞུན་དག་ནང་ལུ་ སོར་ལྡེ་+ཨེམ་༡༠་ མནན་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་ཞུན་དག་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ ཁ་ཕྱེ་བཏུབ་ཨིན།

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. ཐབས་ལམ་ཞུན་དག་འདི་ཕྱིར་འཐོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐར་བའི་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ་ད།