འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ་

འབྲི་ཤོག་འདི་གིས་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན་གྱི་འབྲི་ཤོགཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་ལུ་ ཁྱོད་རང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་དང་བཅས་ ངོས་དཔར་ཚད་འཛིན་དང་ ལག་ཆས་ཕྲརིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཚིག་ཡིག་དང་ དེ་ལས་ཤོག་ཁྲམ་ གསལ་སྟོན་ཡང་ན་ ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཊི་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་གི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་ལུ་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། དཔེར་ན་ མེཀ་རོ་ གཡོག་བཀོལ་མི་ཨེབ་རྟ་བཟུམ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

མཐོང་སྣང་ - ལག་ཆས་ཚུ་ - འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

Icon on the Insert toolbar (you may need to enable this initially invisible icon):

ངོས་དཔར།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ (Xའབྲི་ཤོག་ཚུ་) ཚད་འཛིན་གཅིག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།


འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཁ་སཀོང་དང་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་འབྲི་ཤོག་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་བསྟར་ནི་ལུ་ཚད་འཛིན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེཕ་ཏི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨིན་ཊར་ནེཏི་བརྒྱུད་དེ་གནད་སྡུད་གཏང་ནི་ལུ་འབྲི་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

LibreOffice only exports the form properties that are supported by the HTML version that you export to. To specify the HTML version, choose - Load/Save - HTML Compatibility.


ཚད་འཛིན་གཅིག་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་

  1. འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་མི་ཚད་འཛིན་འདི་གི་ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་།

  2. ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་འཛིན་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འདྲུད།

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

འབྲི་ཤོག་ལུ་འདྲི་དཔྱད་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ས་སྒོའི་ཐོ་ཡིག་ལས་ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ནང་ཐིག་འདྲུད། ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་འབྲི་ཤོག་ལུ་ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་འདྲུད་ཚུགས། ས་སྒོ་ལུ་ཁ་ཡིག་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ལུ་ +སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།


ཚད་འཛིན་ཅིག་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ།

  1. ཚད་འཛིན་འདི་གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ Control གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚད་འཛིན་འདི་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ངེས་འཛིན་ག་སྟེ་འབད་ཚུགས་སར་ ཌའི་ལོག་ཅོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

  2. ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་མགྱོགས་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་གཅིག་གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སྣ་སྒྲ་ཅན་གྱི་རྟགས་ (~) ཅིག་ ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཁ་ཡིག་ནང་གི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གི་གདོང་ཁར་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

  3. ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ནང་ལས་གཞན་ནང་ནང་ལུ་ འདྲུད་བཞག་དང་བཀོག་བཞག་འབད་བཏུབ། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱི་ ཚད་འཛིན་དེ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་བར་ན་ འདྲ་བཤུས་དང་སྦྱར་ནི་ཚུ་ཡང་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཅིག་ནང་ལས་ ཚད་འཛིན་ཅིག་འདི་བཙུགསཔ་ད་ ཚད་འཛིན་འདི་གིས་གཏན་ཚིག་ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ དམིགས་གཏད་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚུད་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ LibreOfficeའདི་གིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ནང་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ཚད་འཛིན་དེ་གི་ནང་དོན་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ དཔྱད་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་འདི་ཡིག་ཆ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ལུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཤུལ་མ་ ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་ནང་ལས་ ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ ནང་དོན་ཅོག་འཐདཔ་དེ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཌའི་ལོག་འདི་གི་གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་འདི་གུར་སྟོན་བཏུབ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད།

ངོས་དཔར

ངོས་དཔར་དེ་གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ མཱའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་འདི་ཤུགས་མེད་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་འདི་ ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་གི་ཚད་འཛིན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཀོད་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ ཨཱོན་/ཨོཕ།

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

ངོས་དཔར།

ཐབས་ལམ་ ཨོན་/ཨོཕ་འདི་བཀོད་སྒྲིག་འབད།

རྒྱུ་དངོས་ཚད་འཛིན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཞུན་དག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཚད་འཛིན།

འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་

འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ཧྲིལ་བུ་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་བྱུང་ཁུངས་དང་ བྱུང་ལས་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གཞན་མི་ཚུ་གི་གྱལ་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ་

ངོས་དཔར།

རྣམ་པ།

དཔྱད་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར

དཔྱད་སྒྲོམ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། དཔྱད་སྒྲོམ་ཚུ་གིས་ཁྱོད་ལུ་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་གི་ལས་འགན་ཅིག་ཤུགས་ལྡན་ཡང་ན་ཤུགས་མེད་བཟོ་ནི་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ལག་ལེན་པ་གིས་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་མི་ནང་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ཨིན། རྣམ་པའི་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་གྱིས་ གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཨིན་པུཊི་དོན་ལུ་གནད་སྡུད་གསརཔ་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར།

རྩ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་ཟེར་མི་འདི་ ཨིན་པུཊིསི་དང་ཨའུཊི་པུཊི་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ གནས་གོང་འཇུག་སྤྱོད་ཚད་འབད་མི་འདི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ་མི་ནང་གི་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་་ (choose རྩ་སྒྲིག་ - ཚད་འཛིན་)འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

འཕུལ་ནིའི་ཨེབ་རྟ།

ངོས་དཔར

འཕུལ་ནིའི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བྱུང་ལས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ དཔེར་ན་མའུསི་གི་ཨེབ་གཏང་ཅིག་བཟུམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཚུ་འ་ནི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།

གདམ་ཁའི་ཨེབ་རྟ།

ངོས་དཔར

གདམ་ཁ་ཨེབ་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། གདམ་ཁ་ཨེབ་རྟ་འདི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་པ་འདི་ལུ་ གདམ་ཁ་ལེ་ཤ་ནང་ལས་གཅིག་གདམ་ནི་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན། ལས་འགན་གཅིག་པའི་ གདམ་ཁ་ཨེབ་རྟ་འདི་ཚུ་ལུ་ མིང་དང་(རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན།) སྤྱིར་གཏང་གི་འདི་ཚུ་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲོམ་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན།

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར།

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

ཀོམ་བོ།

ངོས་དཔར།

ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་གདམ་ཁ་ཅིག་གདམ་པའི་ གདམ་ཐོ་ ཐོ་ཡིག་དང་བཅས་པའི་ རྐྱང་པ་གྲལ་ཐིག་གི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་ཨིན། ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ "read-only" གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ། འབྲི་ཤོག་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ལུ་ གནས་དགོ་པ་་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་མཐུད་ལམ་འདི་ཤུགས་ལྡན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཝི་ཛརཌི་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་འོང་།

ཁ་ཡིག་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར

ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁ་ཡིག་དེ་ཚུ་ སྔོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། ས་སྒོ་དེའི་ནང་ལུ་འཛུལ་སྤྱོད་ཚུ་བཟོ་མི་བཏུབ།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཧེང་བཀལ་ཚད་འཛིན་ཚུའི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་བཀོད་སྒྲིག

འབྲི་ཤོག་བཀོད་སྒྲིག་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཝི་ཛརཌིསི་ ཨཱོན/ཨོཕ།

ངོས་དཔར

རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པའི་ཚད་འཛིན་ཝི་ཟརཌིསི་འདི་ ཊཱན་ཨོན་དང་ ཊཱན་ཨོཕ་འབདཝ་ཨིན།

ཝི་ཟརཌིསི་དེ་གིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཚུ་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་གཞན་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ཚུ།