གནས་སྡུད་ (ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལས་)

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཌའི་ལོག་གི་ གནས་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་འདི་གིས་ ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ འབྲི་ཤོག་གི་སྒྲིག་སྟངས་དག་པ་ཅིག་ བྱིནམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ཅིག་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་ཀུན་གྱི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ ཚད་འཛིན - གནས་སྡུད མཆོང་ལྡེ་གདམ།

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ཅིག་གི་ཀུན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཚད་འཛིན་ ངོས་དཔར་ - གནས་སྡུད་ མཆོང་ལྡེ་ཨེབ་གཏང་འབད།


ཚད་འཛིན་གྱི་གནས་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ སྲིད་པའི་སྒྲིག་སྟངས་དེ་ རིམ་བཞིན་གྱི་ཚད་འཛིན་ལུ་ བརྟེནམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་དང་ སྐབས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་གདམ་ཁ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཐོང་ཚུགས། འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས:

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ གནས་སྡུད་ཀྱི་དཔེ།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ དཔེ་དེ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ དཔེ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་

བསྡམ་ཐག་

བསྡམ་ཐག་གི་མིང་དེ་ ཐོ་བཀོད་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད། ཡོད་བཞིན་པའི་བསྡམ་ཐག་ཅིག་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འདི་དང་གཅིས་ཁར་ བསྡམ་ཐག་དེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིན། མིང་གསར་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ བསྡམ་ཐག་གསརཔ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་དང་ འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིན།

གསལ་བརྗོད་དེ་ བསྡམས་དོ།

ཚད་འཛིན་དཔེ་འདི་ བསྡམས་ས་ལུ་ ཌི་ཨོ་ཨེམ་མཐུད་མཚམས་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད། ཨེགསི་འགྲུལ་ལམ་གྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ ཌའི་ལོག་གི་དོན་ལུ་ ཨེབ་རྟ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

དགོས་མཁོ་ཡོདཔ།

རྣམ་གྲངས་འདི་ ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་ནང་ གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོ་པ་ཅིན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད།

རྣམ་གྲངས་དེ་ འབྲེལ་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ལྷག་ཙམ།

རྣམ་གྲངས་དེ་ ལྷག་ཙམ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

བཀག་འཛིན།

རྣམ་གྲངས་དེ་ བཀག་འཛིན་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

རྩིས་སྟོན་ནི།

རྩིས་སྟོན་ཡོདཔ་སྦེ་ རྣམ་གྲངས་འདི་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གནས་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཚད་ལྡན་དེ་ ནུས་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་

x

ལག་ལེན་པའི་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་པའི་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་ བཏོན་གཏང་ནི་ལུ་ ཨེབ་རྟ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

+

ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ལེན་པ་ གསརཔ་གི་གནད་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་ས་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་བཏུབ་ས་ལུ་ ཨེབ་རྟ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད། གནད་སྡུད་གསརཔ་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནང་ལས་ ཕེ་སིཊིསི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ལེནམ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The following lists all facets that are valid for data types. Some facets are only available for some data types.


བར་སྟོང་དཀརཔོ།

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are Preserve, Replace, and Collapse. The semantics follow the definition at http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

དཔེ་གཞི།

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

ཨང་ཡིག་(བསྡོམས)

བཅུ་ཚག་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ལུ་ཡོད་མི་གི་གནས་གོང་འབད་མི་ ཨང་ཡིག་གི་མང་མཐའི་ བསྡོམས་གྲངས་དེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།.

ཨང་ཡིག་(དཔྱ་ཕྲན།)

བཅུ་ཚག་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ལུ་ཡོད་མི་གི་གནས་གོང་འབད་མི་ དཔྱ་ཕྲན་ ཨང་ཡིག་གི་མང་མཐའི་ བསྡོམས་གྲངས་ དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མང་མཐའ་(གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ)

གནས་གོང་གི་དོན་ལུ་ ཡར་གྱི་བཅད་བམཚམས་དེ་ གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མང་མཐའ་ (གྲངས་སུ་མ་བརྩི་བར།)

གནས་གོང་གི་དོན་ལུ་ ཡར་གྱི་གྲངས་སུ་མ་བརྩི་བར་ཡོད་པའི་ བཅད་མཚམས་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཉུང་མཐའ་(གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ།)

གནས་གོང་གི་དོན་ལུ་ གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འོག་གི་བཅད་མཚམས་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཉུང་མཐའ་ (གྲངས་སུ་མ་བརྩིས་བར།)

གནས་གོང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲངས་སུ་མ་བརྩི་བའི་ འོག་གི་བཅད་མཚམས་ཅིག་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

རིང་ཚད།

ཡིག་རྒྱུན་གྱི་དོན་ལུ་ རིག་འབྲུ་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ གསལ་བཀེོད་འབདཝ་ཨིན།

རིང་ཚད་(ཉུང་ཤོས་རང་)

ཡིག་རྒྱུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་གི་ཉུང་མཐའི་ ཨང་གྲངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

རིང་ཚད་(མང་ཤོས་རང་)

ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་གི་མང་བཐའི་ཨང་གྲངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།