པི་ཌི་ཨེཕ་སྦེ་ གློག་འཕྲིན་གཏང་

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - Export As - Export as PDF

ངོས་དཔར་

ཐད་ཀར་དུ་པི་ཌི་ཨེཕ་སྦེ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད།


General tab

ཁྱབ་ཚད།

པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འདྲེན་གདམ་ཁ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཆ་མཉམ།

ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན། དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་ཡང་ངེས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཚུ།

Exports the pages you type in the box.

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ ༣.༦ འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཤོག་ལེབ་རྐྱང་པ་ཚུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ ༧;༩;༡༡ འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་3-༦;༨;༡༠;༡༢ བཟུམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་དང་ ཤོག་ལེབ་རྐྱང་པ་ཚུ་གི་མཉམ་མཐུད་འདི་ཕྱིར་འདྲེན་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད།

ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འདི་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན།

གཟུགས་བརྙན་ཚུ།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ གཟུགས་བརྙན་དོན་ལུ་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཕྱིར་འདྲེན་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨི་པི་ཨེསི་གཟུགས་བརྙན་ སྔོན་ལྟའི་གནས་འདྲེན་དང་བཅས་ཡོད་མི་ཚུ་ སྔོན་ལྟ་འབད་རྐྱངམ་ཅིག་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཡོད། ཨི་པི་ཨེསི་གཟུགས་བརྙན་ སྔོན་ལྟའི་གནས་འདྲེན་མེད་མི་ཚུ་ ས་གནས་འཛིན་མི་འབད་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཡོད།


གྱོང་མེད་ཨེབ་བཙུགས།

གཟུགས་བརྙན་གྱི་གྱོང་མེད་ཨེབ་བཙུགས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། པིག་སེལསི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཉམས་སྲུང་འབད་ཡོད།

ཇེ་པི་ཨི་ཇི་ཨེབ་བཙུགས།

གཟུགས་བརྙན་ཚུ་གི་ཇེ་པི་ཨི་ཇི་ཨེབ་བཙུགས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། སྤུས་ཚད་གནས་རིམ་མཐོ་བ་ཅིག་་གིས་པིག་སེལ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཧ་ལམ་ཉམས་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྤུས་ཚད་གནས་རིམ་དམའ་བ་ཅིག་གིས་པིག་སེལ་ཚུ་བརླག་སྟོར་ཞུགསཔ་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་སྣོད་ཚད་ཚུ་ཆ་མཉམ་མར་འཕབ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤུས་ཚད།

ཇེ་པི་ཨི་ཇི་ཨེབ་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤུས་ཚད་གནས་རིམ་འདི་བཙུགས།

གཟུགས་བརྙན་ཧུམ་ཆ་འདི་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།

ཨིནཅི་རེ་གི་པིག་སེལསི་གི་འོག་གི་ཨང་གྲངས་ལུ་ གཟུགས་བརྙན་འདི་མར་ཚད་བརྐྱབ་ནི་ཡང་ན་ སླར་དཔེ་ཚད་བཟོ་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

གཟུགས་བརྙན་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་ཧུམ་ཆ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

ཡོངས་ཁྱབ།

པི་ཌི་ཨེཕ་ཡོངས་ཁྱབ་ཕྱིར་འདྲེན་གདམ་ཁ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

Hybrid PDF (embed ODF file)

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Converts to the PDF/A-1a format. This is defined as an electronic document file format for long term preservation. All fonts that were used in the source document will be embedded into the generated PDF file. PDF tags will be written.

Tagged PDF (add document structure)

དེ་གིས་པི་ཌི་ཨེཕ་ངོ་རྟགས་ཚུ་འབྲ་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ཡིགསྣོད་ཀྱི་ཚད་འདི་ སྦོམ་སྦེ་འཛེགས་འགྱོཝ་ཨིན།

ངོ་རྟགས་སྦྱར་ཡོད་པའི་པི་ཌི་ཨེཕ་དེ་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་ཡིག་ཆ་འདི་ གསལ་གཞི་སོ་སོ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ཐབས་འཕྲུལ་དང་ གསལ་གཞི་ལྷག་བྱེད་མཉེན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ད་གུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཏུབ།

Export bookmarks

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Export comments

རྩོམ་པ་པོ་དང་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་དྲན་འཛིན་ཚུ་ པི་ཌི་ཨེཕ་དྲན་འཛིན་འབད་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

པི་ཌི་ཨེཕ་འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད།

Choose to create a PDF form. This can be filled out and printed by the user of the PDF document.

རྩ་སྒྲིག་ཕུལ་ནི།

པི་ཌི་ཨེཕ་་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལས་ གཞི་སྒྲུབ་ཚུ་ཕུལ་བའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Select the format of the data that you will receive from the submitter: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, or XML.

སྒྲིག་སྟངས་འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་ཡིག་ཆ་ནང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་རྒྱུ་དངོས་འདི་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན།

Allow duplicate field names

Allows you to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

བཙུགས་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་འདི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཕྱིར་འདྲེན་འབད་

སུ་ཆིཆ་ཨོན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་གཉིས་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ཨ་ནི་འདི་དརག་ཤོས་ཨིན། དཔེར་ན་: ཀི་དེབ་ནང་ལེའུའི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་ཡ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཧེ་མའི་ལེའུའི་འདི་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་གུ་མཇུག་བསདུཝ་ཨིན། LibreOffice འདི་གིས་ཆ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཨ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གིས་ཆ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་མི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

འགོ་ཐོག་གི་མཐོང་སྣང་

པེན།

ཤོག་ལེབ་རྐྱངམ་ཅིག་

ཤོག་ལེབ་ནང་དོན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

དེབ་རྟགས་དང་ཤོག་ལེབ་

ཤོག་ལེབ་ནང་དོན་ཚུ་དང་ ཀི་དེབ་རྟགས་གཅིག་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

མཐེ་གཟེར་དང་ ཤོག་ལེབ་།

ཤོག་ལེབ་ནང་དོན་ཚུ་དང་ མཐེ་ཟེར་པེ་ལེཊི་གཅིག་སྟོན་མི་ ནི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་ལེབ་གུ་ཁ་ཕྱེ།

ལྷག་མི་གིས་པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱི་བའི་སྐབས་ཤོག་ལེབ་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མི་འདི་སྟོན་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཆེར་སྐྱེད།

སྔོན་སྒྲིག

རྒྱས་ཟུམ་མ་འབད་བར་ཤོག་ལེབ་ནང་དོན་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད། མཉེན་ཆས་ལྷག་མི་འདི་ སྔོན་སྒྲིག་གིས་འབད་རྒྱས་ཟུམ་ཅ་རྐྱེན་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་དེ་གིས་ རྒྱས་ཟུམ་འདི་དང་ཅིག་ཁར་ཤོག་ལེབ་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཚུད་སྒྲིག་འབད།

སྒོ་སྒྲིག་ལྷག་བྱེད་ནང་ལུ་ཆ་ཚང་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཤོག་ལེབ་རྒྱས་ཟུམ་སྟོན་མི་པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

རྒྱ་ཚད་ ཚུད་སྒྲིག

ལྷག་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་གི་རྒྱ་ཚད་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཤོག་ལེབ་རྒྱས་ཟུམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་སྟོན་མི་གི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

མཐོང་ཚུགས་པའི་ཚུད་སྒྲིག

ལྷག་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་གི་རྒྱ་ཚད་ལུ་ཚུག་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཤོག་ལེབ་རྒྱས་ཟུམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུ་ ཚད་རིས་དང་ཚིག་ཡིག་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེམ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

Zoom factor

ལྷག་མི་གིས་པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་གྲ་སྒྲིག་རྒྱས་ཟུམ་ཆ་རྐྱེན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད།

སྔོན་སྒྲིག

ལྷག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་སྟངས་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྟོན་མི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབདབ།

ཤོག་ལེབ་རྐྱང་པ་

ཤོག་ལེབ་གཅིག་ ཚར་གཅིག་ནང་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་ བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་དེ་ སུལ་འཐུ་འབད།

འཕྲོ་མཐུད་ཅན།

འཕྲོ་མཐུད་ཀེར་ཕྲང་ཀེར་ཐིག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་སྟོན་དོ་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

འཕྲོ་མཐུད་བཀོད་རྣམ་

འཕྲོ་མཐུད་ཀེར་ཐིག་ནང་ཤོག་ལེབ་ཟུར་ཟུར་འབད་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད། ཤོག་ལེབ་གཉིས་ལས་ལྷག་མི་ག་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་དང་པ་འདི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཤོག་ལེབ་དང་པམ་དེ་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨིན་

འཕྲོ་མཐུད་ཀེར་ཐིག་ནང་ཤོག་ལེབ་ཟུར་ཟུར་འབད་སྟོན་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་གཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད། ཤོག་ལེབ་གཉིས་ལས་ལྷག་མི་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་དང་པ་འདི་གཡོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་ཚུ་གུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ།

ལག་ལེན་པའི་ངོས་ འདྲ་བ་

སྒོ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་

སྒོ་སྒྲིག་དེ་ འག་ཐོག་ཤོག་ལེབ་ལུ་ ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་།

Select to generate a PDF file that is shown in a window displaying the whole initial page.

གསལ་གཞི་གུར་ དབུས་སྒྲིག་གི་ཝིན་ཌོ།

གསལ་གཞིའི་དབུས་སྒྲིག་ ལྷག་མི་གི་ཝིན་ཌོ་ནང་ སྟོན་ཡོད་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

གསལ་གཞི་གངམ་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ ཁ་ཕྱེ་

ཝིན་ཌོ་གཞན་མི་ཚུ་གི་གདོང་ཁ་ གསལ་གཞི་གངམ་གི་ ལྷག་མི་ཝིན་ཌོ་ཅིག་ནང་ སྟོན་ཡོད་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཡིག་ཆ་མགོ་མིང་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་

ལྷག་མི་མགོ་མིང་གི་ཕྲ་རིང་ནང་ ཡིག་ཆ་གི་མགོ་མིང་དང་བཅས་ སྟོན་ཡོད་མི་ པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་ བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ལག་ལེན་པའི་ངོས་འདྲ་བ་གི་ གདམ་ཁ།

དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་སྦ་བཞག

ཡིག་ཆ་འདི་ཤུགས་ལྡན་འགྱོཝ་ད་ ལྷག་མི་གི་དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་ སྦ་བཞག་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ སྦ་བཞག

ཡིག་ཆ་འདི་ཤུགས་ལྡན་འགྱོཝ་ད་ ལྷག་མི་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་ཚུ་ སྦ་བཞག་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཝིན་ཌོ་གི་ཚད་འཛིན་དེ་ སྦ་བཞག

ཡིག་ཆ་འདི་ཤུགས་ལྡན་འགྱོཝ་ད་ ལྷག་མི་གི་ཚད་འཛིན་དེ་ཚུ་ སྦ་བཞག་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

འགྱུར་བ་ཚུ།

འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

པི་ཌི་ཨེཕ་ནུས་པ་ཚུ་རིམ་བཞིན་ལུ་བཤུད་བརྙེན་འགྱུར་བ་ནུས་པ་ཚུ་བརྐོས་ཡིག་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

དེབ་རྟགས་ཚུ།

དེབ་རྟགས་གནས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ།

ལྷག་མི་གིས་པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་དེབ་རྟགས་གནས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་སྟོན་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

མཐོང་ཚུགས་པའི་དེབ་རྟགས་གནས་རིམ་ཚུ།

ལྷག་མི་གིས་པི་ཌི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གནས་རིམ་འདི་ལུ་དེབ་རྟགས་གནས་རིམ་ཚུ་མར་སྟོན་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

Links tab

Specify how to export bookmarks and hyperlinks in your document.

Export bookmarks as named destinations

The bookmarks (targets of references) in PDF files can be defined as rectangular areas. Additionally, bookmarks to named objects can be defined by their names. Enable the checkbox to export the names of objects in your document as valid bookmark targets. This allows you to link to those objects by name from other documents.

Convert document references to PDF targets

Enable this checkbox to convert the URLs referencing other ODF files to PDF files with the same name. In the referencing URLs the extensions .odt, .odp, .ods, .odg, and .odm are converted to the extension .pdf.

Export URLs relative to file system

Enable this checkbox to export URLs to other documents as relative URLs in the file system. See "relative hyperlinks" in the Help.

Cross-document links

Specify how to handle hyperlinks from your PDF file to other files.

Default mode

Links from your PDF document to other documents will be handled as it is specified in your operating system.

Open with PDF reader application

Cross-document links are opened with the PDF reader application that currently shows the document. The PDF reader application must be able to handle the specified file type inside the hyperlink.

Open with Internet browser

Cross-document links are opened with the Internet browser. The Internet browser must be able to handle the specified file type inside the hyperlink.

Security tab

ཆོག་ཡིག་སྲུངས།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྣོད་འཛིན་གཞན་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ཌའི་ལོག་སྒྲོམ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

Not permitted

ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་འདི་གནང་བ་མ་བྱིན་པར་ཡོདཔ།

ཧུམ་ཆ་དམའ་བ་(ཌི་པི་ཨའི་ ༡༥༠)

ཡིག་ཆ་འདི་ཧུམ་ཆ་དམའ་བ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་ཨིན(ཌི་པི་ཨའི་ ༡༥༠)། པི་ཌི་ཨེཕ་ལྷག་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱིས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མེདཔ་ཨིན།

ཧུམ་ཆ་མཐོ་བ།

The document can be printed in high resolution.

བསྒྱུར་བཅོས།

Not permitted

ནང་དོན་འདི་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཅིག་ཡང་གནང་བ་བྱིན་མེདཔ།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་བཙུགས་ནི་ བཏོན་གཏང་ནི་དང་བསྒྱིར་་དོ།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་བསྒྱིར་ནི་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གནང་བ་བྱིན་ཡོདཔ།

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་བཀང་དོ།

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་བཀང་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གནང་བ་བྱིན་ཡོདཔ།

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་བཀང་ནི་བསམ་བཀོད་འབད་དོ།

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་བསམ་བཀོད་དང་བཀང་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གནང་བ་བྱིན་ཡོདཔ།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཕྱིར་འདོན་འབད་ནི་དམིགས་བསལ་གང་རུང་།

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནང་བ་བྱིན་ཡོདཔ་ ཤོག་ལེབ་ཕྱིར་འདོན་ཚུ་མ་གཏོགས།

ནང་དོན་གྱི་འདྲ་བཤུས་འབད་ནི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ།

འཛིན་པང་་འདི་ལུ་ནང་དོན་་གྱི་འདྲ་བཤུས་འབད་ནི་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

ལག་ཆས་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་དོན་ལུ་ཚིག་ཡིག་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ།

ལག་ཆས་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་དོན་ལུ་ཚིག་ཡིག་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་འདི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་ཚུ།

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

སེལ་འཐུ་འབད།

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Export button

ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་དེ་ པི་ཌི་ཨེཕ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན།