གནས་ས།

ཨང་བཏགས་ནི་དང་འགོ་ཚག་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡགི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ དེ་ལས་ ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ -འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས། གནས་ས་ ཨེབ་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ཁ་ཕྱེ།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


གནས་རིམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་རིམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Numbering followed by

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

at

If you select a tab stop to follow the numbering, you can enter a non-negative value as the tab stop position.

ཨང་བཏགས་ནི་ཕྲང་སྒྲིག

Set the alignment of the numbering symbols. Select "Left" to align the numbering symbol to start directly at the "Aligned at" position. Select "Right" to align the symbol to end directly before the "Aligned at" position. Select "Centered" to center the symbol around the "Aligned at" position.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨང་བཏགས་ནི་ཕྲང་སྒྲིག་ གདམ་ཁ་ཚུ་གིས་ དོན་མཚམས་ཀྱི་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་གཞི་སྒྲིག་མི་འབད།


Aligned at

Enter the distance from the left page margin at which the numbering symbol will be aligned.

Indent at

Enter the distance from the left page margin to the start of all lines in the numbered paragraph that follow the first line.

འགོ་མཚམས།

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་མཐའམ(ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་གཡོན་མཐའམ་)་དང་ ཨང་བཏགས་ནི་བརྡ་མཚོན་གྱི་གཡོན་མཐའམ་གྱི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གྱིས་ འགོ་མཚམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནཱ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འགོ་ཚག་འདི་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཡོད།

འབྲེལ་བ་ཡོདཔ།

སྡེ་རིམ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ད་ལྟོའི་འབྲེལ་བ་འདི་ཧེ་མའི་གནས་རིམ་ལུ་ འགོ་མཚམས་འབདཝ་ཨིན།

Width of numbering

ཨང་བཏགས་ནི་བརྡ་མཚོན་གྱི་གཡོན་མཐའམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་མཐའམ་གྱི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

སྔོན་སྒྲིག

འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་གི་གནས་གོང་ཚུ་ སྔོན་སྒྲིག་གནས་གོང་ཚུ་ལུ་ སླར་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

འདི་གིས་ སྔོན་ལྟ་གི་ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།་