གདམ་ཁ་ཚུ།

ཨང་བཏགས་ནི་དང་ འགོ་ཚག་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ སྡེ་རིམ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་རིམ་རྐྱང་པ་ལུ་རྩ་སྒྲིག་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་གདམཁ་རྐྱབས། གདམ་ཁ་ཚུ་ ཨེབ་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ཁ་ཕྱེ།


རྩ་སྒྲིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་རིམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་རིམ།

རྩ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འའབད་ནི་ལུ་ གནས་རིམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་འདི་ སྔོན་བལྟ་ནང་ལུ་གཙོ་དམིགས་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཨང་བཏགས་ནི།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་དོན་ལུ་ ཨང་བཏགས་ནི་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད།

འགྲེལ་བཤད།

༡, ༢, ༣, ...

ཨ་ར་བིག་ཨང་ཡིག་ཚུ།

ཨེ་, བི་, སི་, ...

ཚུགས་ཡིག་ཡིག་གུ་ཚུ།

ཨེ་, བི་, སི་, ...

མགྱོགས་ཡིག་ཡིག་གུ་ཚུ།

I, II, III, ...

རོ་མན་ཨང་ཡིག་ཚུ།(ཚུགས་ཡིག་)

i, ii, iii, ...

རོ་མན་ཨང་ཡིག་ཚུ་(མགྱོགས་ཡིག)

ཨེ་,... ཨེ་ཨེ་,... ཨེ་ཨེ་ཨེ་,...

ཚུགས་ཡིག་ཡི་གུ་དང་བཅས་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཨང་བཏགས་ནི།

ཨེ་,... ཨེ་ཨེ་,... ཨེ་ཨེ་ཨེ་,...

མགྱོགས་ཡིག་ཡི་གུ་དང་བཅས་ ཀ་ཁའི་ཨང་བཏགས་ནི།

འགོ་ཚག

གྲལ་ཐིག་གི་མགོ་ལུ་ འགོ་ཚག་ཅིག་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ འགོ་ཚག་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ ཡགི་འབྲུ་ ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

གཟུགས་བརྙན་ཚུ།

འགོ་ཚག་གི་དོན་ལུ་ གཟུགས་བརྙན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཡིག་སྣོད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་འདི་ ག་ཡོད་འཚོལ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཨེབ་གཏང་འབད།

འབྲེལ་ཡོད་པའི་ ཚད་རིས་ཚུ།

འགོ་ཚག་གི་དོན་ལུ་ གཟུགས་བརྙན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཡིག་སྣོད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་འདི་ ག་ཡོད་འཚོལ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཅི་མེད།

ཨང་བཏགས་ནི་བཟོ་རྣམ་འདི་འཇུགས་སྤྱོད་འབད་ནི་མེད།


འོག་གི་ས་སྒོ་འཐོབ་ཚུགས་འདི་ ཨང་བཏགས་ནི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་མིའི་བཟོ་རྣམ་ལུ་རག་ལས།

ཧེ་མ།

ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ མདོང་ཁ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ ཡིག་འབྲུ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཤུལ་མ།

ཐོ་ཡིག་གི་རྒྱབ་ཁ་ལུ་ཨང་གྲངས་འདི་བཀྲྨ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། སྒྲོམ་དེ་གི་ནང་ལུ་ style "1.)", enter ".)" བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཨང་གྲངས་བཀལ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན།་

ལུ་འགོ་བཙུགས།

ད་ལྟོའི་གནས་རིམ་དོན་ལུ་ འགོ་བཙུགས་པའི་ཨང་གྲངས་གསརཔ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཡིག་འབྲུ།

གིས་Special Characters ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འགོ་ཚག་བརྡ་མཚོན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ས་ཨིན།

ཚད་རིས་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་ཚུ:

སེལ་འཐུ་འབད...

ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་ཚག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཚད་རིས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་ཡིག་སྣོད་འདི་ག་ཡོད་འཚོལ།

རྒྱ་ཚད།

ཚད་རིས་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཐོ་ཚད།

ཚད་རིས་དོན་ལུ་མཐོ་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

དཔྱ་ཚད་འདི་བཞག

ཚད་རིས་ཀྱི་ཚད་ཀྱྀ་སྙོམས་ཚད་འདི་རྒྱུད་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན།

ཕྲང་སྒྲིག་འབད།

ཚད་རིས་དོན་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།