འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཀགས་ནི་ཚུ།

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ -འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་གུ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཨེབ་གཏང་།

Icon

འགོ་ཚག་ཨོན་/ཨོཕ།


ཨང་བཏགས་ནི་དང་ཨང་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ངོ་རྐྱང་དོན་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལས་འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་འདི་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ།

འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་ ཌའི་ལོག་ཚུ་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཨེབ་ལྡེ་ཚུ་ཡོད:

འགོ་ཚག་ཚུ།

ཁྱོད་རང་གི་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ འགོ་ཚག་སོ་སོའི་ བཟོ་རྣམ་དེ་ཚུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


ཨང་བཏགས་ནི།

ཁྱོད་རང་གི་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ཨང་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མཐའ་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཐོག་ཡིག་ཅིག་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། གོ་རིམ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་LibreOffice་འདི་གིས་ གནས་རིམ་མཐའ་ཐིག་ དགུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

གནས་ས།

ཨང་བཏགས་ནི་དང་འགོ་ཚག་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡགི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ དེ་ལས་ ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

ཨང་བཏགས་ནི་དང་ འགོ་ཚག་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ སྡེ་རིམ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་རིམ་རྐྱང་པ་ལུ་རྩ་སྒྲིག་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།