གདམ་ཁ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་བསྒང་འཛོལ་བ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ནོར་བཅོས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


ཚབ་མའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

If you type a letter combination that matches a shortcut in the replacement table, the letter combination is replaced with the replacement text.

འགོ་ཐོག་ཚུགས་ཡིག་གཉིས་ནོར་བཅོས་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ "WOrd"གི་འགོ་ལུ་ ཚུགས་ཡིག་གི་ཡིག་གུ་གཉིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ ཚུགས་ཡིག་གཉིས་པའི་ཡིག་གུ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ མགྱོགས་ཡིག་དང་ཅིག་ཁར་ ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

བརྗོད་ཚིག་རེ་རེ་གི་ཡིག་གུ་དང་པ་ཚུ་ ཚུགས་ཡིག་བཟོ།

བརྗོད་ཚིག་རེ་རེ་གི་ཡིག་གུ་དང་པ་འདི་ཚུགས་ཡིག་བཟོ།

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ URLཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་བསྒང་ ཧའི་པར་ལིངཀི་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

སྦྲེལ་རྟགས་འདི་ཚུ་ ཚབ་བཙུགས།

སྦྲེལ་རྟགས་རིངམ་ཅིག་དང་(འོག་གི་ ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ བལྟ།)གཅིག་ཁར་ སྦྲེལ་རྟགས་གཅིག་ ཡངན་ གཉིས་དེ་ཅིག་ཚབ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱབ་ལུས་བར་སྟོང་དཀརཔོ་ཅིག་(བར་སྟོང་, ཨེབ་ལྡེ་, ཡང་ན་སླར་ལོག་)ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚབ་བཙུགས་འོང་། འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཨེ་དང་བི་གིས་ ཡི་གུ་ཨེ་ལས་ཛེཌེ་ཡང་ན་ཨང་ཡིག་༠་ལས་༩་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་དཔར་རྐྱབ་མི་ ཚིག་ཡིག་:

ཁྱོད་ཀྱི་ཐོབ་མི་གྲུབ་འབྲས:

A - B (A, space, minus, space, B)

A – B (A, space, en-dash, space, B)

A -- B (A, space, minus, minus, space, B)

A – B (A, space, en-dash, space, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, em-dash, B)
(ཐིག་ཁྲམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་དྲན་འཛིན་འདི་ལྟ་)

A-B (A, minus, B)

A-B (unchanged)

A -B (A, space, minus, B)

A -B (unchanged)

A --B (A, space, minus, minus, B)

A –B (A, space, en-dash, B)


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

If the hyphens are there between digits or the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


བར་སྟོང་གཉིས་ལྡན་འདི་སྣང་མེད་བཞག

བར་སྟོང་རིམ་མཐུད་གཉིས་ཡང་ན་མངམ་འདི་ བར་སྟོང་རྐྱང་པ་དང་བཅས་ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

དང་བཅས་ཚབ་བཙུགས།

འདི་ལས་ སྦོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ མཉམ་མཐུད་འབད།

Dialog Buttons

སླར་སྒྲིག་འབད།

Resets modified values back to the tab page previous values.

ཆ་མེད་གཏང་།

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.