རྒྱ་ནག་གི་སྐད་བསྒྱུར།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་རིམ་ལུགས་གཅིག་ལས་ གཞན་མི་ལུ་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་འདི་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

སྔོན་སྲོལ་རྒྱ་ནག་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོཝ་གི་རྒྱ་ནག་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ནང་ སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་སྐད་བསྒྱུར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་འབད། ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཆ་མཉམ་རང་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Simplified Chinese to traditional Chinese

འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོཝ་གི་རྒྱ་ནག་ཚིག་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ སྔོན་སྲོལ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ནང་ སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་སྐད་བསྒྱུར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་འབད། ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཆ་མཉམ་རང་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

མཐུན་མོང་གི་ལམ་ལུགས་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་གཉིས་ཡང་ན་མངམ་ཡོད་མི་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་འདི་ཞིབ་ལྟ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ ཡིག་འབྲུ་གིས་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཨིན།

ལམ་ལུགས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

Opens the ཚིག་མཛོད་དང་ཌའི་ལོག་འདི་ཞུན་དག་འབད་ དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྐད་བསྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་མི།