སྐད་ཡིག

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

ཧེན་གུལ་/ཧེན་ཇ་གི་གཞི་བསྒྱུར།

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

རྒྱ་ནག་གི་སྐད་བསྒྱུར།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་རིམ་ལུགས་གཅིག་ལས་ གཞན་མི་ལུ་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་འདི་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

མངོན་བརྗོད།

ད་ལྟོའི་མིང་ཚིག་འདི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་དང་བཅས་ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

More Dictionaries Online

Opens the default browser on the dictionaries extension page.