ཀེར་ཐིག་རྩ་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་རཙ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་གི་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ ཀེར་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་


རྩ་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཕྲང་སྒྲིག

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.