གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ ་ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་གྲལ་གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - གྲལ་ཐིག་ - རིང་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ཁ་ཕྱེ་ ནང་ གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ - གརལ་ཐིག་རིང་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


མཐོ་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

སྔོན་སྒྲིག་གནས་གོང་།

Adjusts the row height to the size based on the default template. Existing contents may be shown vertically cropped. The height no longer increases automatically when you enter larger contents.