སྡེ་ཚན་ཤུབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ དངོས་པོ་རྐྱང་པའི་ནང་ལུ་མཚམས་བཅད་འགྱོཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ -སྡེ་ཚན་ - སྡེ་ཚན་བཤུབ་ནི་ (ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་, ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ལེགས་བཅོས་ - སྡེ་ཚན་བཤུབ་ནི་ (པར་རིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ - སྡེ་ཚན་བཤུབ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

སྡེ་ཚན་བཤུབ།


སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་སྤུང་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་བཅད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་འདི་ ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ཡང་བསྐྱར་འབད་དགོ།