སྡེ་ཚན།

སེལ་འཐུའབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ དངོས་པོ་རྐྱང་པ་སྦེ་སྤོ་བཤུད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - སྡེ་ཚན་ -སྡེ་ཚན་ (ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་, ཤོག་ཁྲམ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ལེགས་བཅོས་ - སྡེ་ཚན་ (པར་རིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ - སྡེ་ཚན་ - སྡེ་ཚན་ (དངོས་པོ་ལས་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

སྡེ་ཚན།


དངོས་པོ་རྐྱང་པའི་རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཚར་རུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བཞགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་འདི་སྤུང་གི་ནང་ དེ་ཡང་ ཁྱོད་རང་ སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་སྡེ་ཚན་བཟོ་བཏུབ།