གཞི་ཁྲམ་བཟོ་ནི་ལུ།

སེལ་འཐུའབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - ཨེན་ཀོར་ - གཞི་ཁྲམ་བཟོ་ནི་ལུ་