དོན་མཚམས་ལུ།

སེལ་འཐུའབད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདི་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ལུ་ ཨེན་ཀོར་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - ཨེན་ཀོར་ - དོན་མཚམས་ལུ་


ཨེན་ཀོར་ངོས་དཔར་འདི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་མགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད།