གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་-གྱལ་ (བརྐོས་ཡིག་དང་འབྲི་) གདམ།

རྩ་སྒྲིག་-དངོས་པོ-གྱལ་ (ཀེལཀི)གདམ།

རྩ་སྒྲིག་-་ཚད་རིས་-་གྱལ (རྩོམ་འབྲི་པ) གདམ།

Line and Fillingཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག


གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་རྩེ་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་རིས་བརྡ་མཚོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

སྦེལ་རྟགས་ཡང་ན་ ཚག་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ཡང་ན་གསར་བསྐྲུན་འབད།

མདའ་རྟགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

མདའ་རྟགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ ཞུན་དག་འབད་ནི་ཡང་ན་ གསར་བསྐྲུན་འབད།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.