འོག་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལས་ འོག་ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ་འོག་ཐིག་འདི་རྨ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

འོད་རྐགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་གསརཔ་འདི་འོག་ཐིག་འཐེན་ཡོད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ - བཟོ་རྣམ་ -འོག་ཐིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

འོག་ཐིག