ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྒྲ་རྟགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པ།

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

དཀར་ཆག་རྩ་སྒྲིག་ - ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྒྲ་རྟགས་ལམ་སྟོན་པ


  1. ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་གཅིག་ཡང་ན་ མངམ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. རྩ་སྒྲིག་- ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྒྲ་རྟགས་ལམ་སྟོན་པ་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།.

  3. རུ་བི་ཚིག་ཡིག་ སྒྲོམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྗོད་སྒྲ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་གསརཔ་འདི་བཙུགས་ཏེ་ གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད།

རུ་བི་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ བརྗོད་སྒྲ་གི་ལམ་སྟོན་པ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཕྲང་སྒྲིག་འབད།

རུ་བི་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ ཐད་སྙོམས་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

གནས་ས།

ཁྱོད་ཀྱིས་རུ་བི་ཚིག་ཡིག་འདི་ག་སྟེ་ལུ་ བཞག་ནི་ཨིན་ན་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

རུ་བི་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ།

རུ་བི་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Styles

Opens the where you can select a character style for the ruby text.

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

འདི་གིས་ སྔོན་ལྟ་གི་ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།་

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་མ་བསྡམས་པར་ གནས་གོང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་འཇུག་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།