མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

(རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གདམ་ཁ་ཚུ་ཆ་མཉམ།)

རྩ་སྒྲིག་- དོན་མཚམས་ - མཐའ་མཚམས་ཚུ་ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Choose Format - Image - Properties - Borders tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab

རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - མཐའ་མཚམས་ ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་ - ཡིག་གཟུགས་ ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Borders tab

རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - མགོ་ཡིག་ - མངམ་ ཨེབ་རྟ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - མཇུག་ཡིག་ - མངམ་ ཨེབ་རྟ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


གྲལ་ཐིག་བདེ་ཞིབ་བཟོ།

Select a predefined border style to apply.

ཁྱོད་ཤོག་ཁྲམ་ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྔོན་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་བཏུབ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་གུ་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངོས་དཔར་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ངོས་དཔར:

མཐའ་མཚམས་ཚུ

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

གྲལ་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ཨེབ་གཏང་། མཐའ་མཚམས་འདི་ སྔོན་ལྟའི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ མཐའ་མཚམས་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད།

རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ངོས་དཔར:

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Padding

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་གི་མཐའ་མཚམས་དང་ནང་དོན་གྱི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ས་སྟོང་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

གཡོན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་གི་གཡོན་གྱི་མཐའ་མཚམས་དང་ནང་དོན་ཚུ་གི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ གྱང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་གི་གཡས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་དང་ནང་དོན་ཚུ་གི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ གྱང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མགོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་གི་ལྟག་གི་མཐའ་མཚམས་དང་ནང་དོན་ཚུ་གི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ གྱང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཇུག།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་གི་གཤམ་གྱི་མཐའ་མཚམས་དང་ནང་དོན་ཚུ་གི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ གྱང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཉམ་འབྱུང་འབད་ནི།

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

གྱིབ་མ་གི་བཟོ་རྣམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ལུ་ གྱིབ་མ་གི་ནུས་པ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། འགྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་གྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་བཞིཔ་ཆ་རང་མཐོང་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ ནུས་པ་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚད་རིས་ཡང་ན་དངོས་པོ་ཚུ་གིས་ གཞི་ཁྲམ་གྱི་ཚད་འདི་ལྷག་མི་ཚུགས། གཞི་ཁྲམ་ཧྲིལ་བུམ་ལུ་བཀང་མི་དངོས་པོ་གི་ མཐའ་མཚམས་ལུ་གྱིབ་མ་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན་ དངོས་པོ་གི་ཚད་འདི་ གྱིབ་མ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ དངོས་པོ་གི་ཚད་འདི་མར་ཕབ་འབད་ཡོད།


གནས་ས།

Click a shadow style for the selected borders.

གྱང་ཚད།

གྱིབ་མ་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཚོས་གཞི།

གྱིབ་མ་གི་དོན་ལུ་ཚོས་གཞི་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།