འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

དོན་མཚམས་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་ - འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


འགོ་མཚམས།

གཡས་དང་གཡོན་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བར་ན་ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བར་སྟོང་གི་ཚད་མང་ཉུང་འདི་དམིགས་བསལ་བཀོད།

ཚིག་ཡིག་གི་ཧེ་མ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལས་དོན་མཚམས་འདི་འགོ་མཚམས་བཅད་ནི་དོན་ལུ་ མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་ནང་ལུ་རྒྱ་ཡཕར་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མེད་ཆའི་ཨང་གྲངས་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། གཡས་དང་གཡོན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ དོན་མཚམས་གཡོན་གྱི་མཐའམ་འདི་ ཤོག་ལེབ་གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་དང་ཅིག་ཁར་ རེ་བ་ལྟར་དུ་སོང་ཡོད།

ཚིག་ཡིག་གི་ཤུལ་ལས།

ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་འགོ་མཚམས་བཅད་ནི་ལུ་ བར་སྟོང་གི་ཚད་མང་ཉུང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ནང་ལུ་རྒྱ་འཕར་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མེད་ཆའི་ཨང་གྲངས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། སྐད་ཡིག་གཡས་ལས་གཡོན་ཚུ་ནང་ དོན་མཚམས་ཀྱི་མཐའམ་གཡས་འདི་ རེ་བ་ལྟར་དུ་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་གཡས་ལུ་འགོ་མཚམས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གཡས་ལས་གཡོན་གྱི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་གཡོན་གྱི་མཐའམ་འདི་ ཤོག་ལེབ་གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་དང་བཅས་འགོ་མཚམས་བཅད་དེ་ཡོད།

གྲལ་ཐིག་དང་པ།

Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter. To create a hanging indent enter a positive value for "Before text" and a negative value for "First line". To indent the first line of a paragraph that uses numbering or bullets, choose "Format - Bullets and Numbering - Position".

བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

དོན་མཚམས་ཀྱི་འོག་ལུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད།

Don't add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་སྟོང་བཞག་ནི་གི་མང་ཉུང་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

རྐྱང་པ།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ལུ་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཟེར་སླབ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ ༡.༥།

གྲལ་ཐིག་ བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་དེ་ ༡.༥་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

གཉིས་ལྡན།

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་དེ་ གྱལ་གཉིས་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྙོམས་ཚད་ཀྱི།

གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་བཞིནམ་ལས་ ༡༠༠%དེ་གིས་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་གི་གནད་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ག་དེེ་ཉུང་མི་འདི།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གི་གནད་གོང་འདི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ཉུང་མཐའ་འདི་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་འདི་སོ་སོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་སྦོམ་ཤོས་ལུ་བདེ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ དབྱེར་མེད་ཀྱི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་དགའ་བ་ཅིན་ གནད་གོང་འདི་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་སྦོམ་ཤོས་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད།


སྔོན་བསྐྱོད།

གྲལ་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཀེར་ཕྲང་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་གི་མཐོ་ཚད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཨོཕ།

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གནད་གོང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

འདི་གིས་ སྔོན་ལྟ་གི་ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།་