ཨེ་ཤི་ཡན་དཔར་བསྐྲུན་རིག་པ།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ནང་ ནང་ཐིག་ཡང་ན་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཔར་བསྐྲུན་རིག་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་ - ཨེ་ཤི་ཡཱན་དཔར་བསྐྲུན་རིག་པ་ ཨེབ་ལྡེ་ (ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་མེད་མི་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab


གྲལ་ཐིག་བསྒྱུར་བཅོས།

ཨེ་ཤི་ཡན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ གྲལ་ཐིག་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

གྲལ་ཐིག་གི་མགོ་དང་མཇུག་ལུ་ མ་ཆོག་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ འཇུག་སྤྱོད་འབད།

Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line. To edit the list of restricted characters, choose - Language Settings - Asian Layout.

དཔྱངས་ཡོད་པའི་ཡིག་རྟགས་འདི་ཆོགཔ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་འདི་མཚམས་བཅད་འགྱོ་མི་བཅུགས་ནི་དོན་ལུ་ ལྷད་རྟགས་དང་དུས་ཚོད་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་འབྲུ་དེ་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་ཐིག་གི་ནང་ལུ་ཡང་ གྲེལ་ཐིག་གི་མཇུག་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོད།

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.