ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དང་ཡིག་གཟུགས་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་ - ཡིག་གཟུགས་ ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐག་ཁྲམ་ནང་ གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ - ཐིག་ཁྲམ་རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་གཟུགས་ ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་ - མགོ་མིང་ - ཡིག་འབྲུ་ཨེབ་ལྡེ་ (དཔེ་རིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རཙ་སྒྲིག་ - གཏམ་རྒྱུད་ -ཡིག་འབྲུ་ ཨེབ་ལྡེ་ (དཔེ་རིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་ - ཚད་ཐིག་ - ཡིག་འབྲུ་ ཨེབ་ལྡེ་ (དཔེ་རས་ཡིག་ཆ་ཚུ་)གདམ་ཁ་རྐྱབས།


བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་ལུ་ འོད་རྟགས་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུ་ལུ་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་རའི་སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འོག་གི་ཡིག་གཟུགས་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ཨིན:

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Font dialog

ཡིག་གཟུགས།

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་གི་སྔོན་ལྟས་སྒོ་འདི་ལག་ཆས་ - གདམ་ཁ་ - LibreOffice - མཐོ་སྣང་ནང་ལུ་ རྟགས་བཀལ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཁོང་རའི་ རིམ་བཞིན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ནང་ ཡིག་གཟུགས་རྩ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཚུ་གི་ མིང་དེ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།

རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ངོས་དཔར:

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་བཟོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་རུང་ ་ཡང་ན་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་སྟེགས་རིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད།

རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ངོས་དཔར:

ངོས་དཔར།

རྒྱགས་པ།

ངོས་དཔར།

ཨའི་ཊ་ལིཀ

ཚད།

Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values.

བཟོ་རྣམ་གཞན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྒྱ་ཆའི་གནས་གོང་ཡང་ན་ ས་ཚིགས་གནས་གོང་(དཔེར་ན་ -2pt ཡང་ན་ +5pt)འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ངོས་དཔར:

སྐད་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གི་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སྡེབ་དཔྱད་འདི་གི་ སྐད་ཡིག་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། འཐོབ་ཚུགས་པའི་སྐད་ཡིག་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་མདོང་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་རྟགས་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་དོན་ལུ་སྡེབ་དཔྱད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཆ་མཉམ་པའི་སྐད་ཡིག་ཚད་གཞི་འདི་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། སྐད་ཡིག་འདི་གི་དོན་ལུ་སྡེབ་དཔྱད་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྐད་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འདི་ལུ་ཁོ་རའི་གདོང་ཁར་དཔྱད་རྟགས་ཡོད།


ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

འདི་གིས་ སྔོན་ལྟ་གི་ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།་