གནད་ཚད་ཕྲ་རིང་།

གིས་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་འདི་ སྒོ་སྒྲིག་གི་མཇུག་གི་མཐའམ་ལུ་ སྟོན་ནི་དང་སྦཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

སྟོན་ - གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་