ཚགས་མ།

ཐོ་ཡིག་ ཨེབ་ལྡེ་གུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་གི་ཚགས་མའི་ཐོ་ཡིག་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab


ཚེས་གྲངས།

Filters the list of changes according to the date and the time that you specify.

ཚེས་གྲངས་/ཆུ་ཚོད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ངོས་དཔར།

Enters the current date and time into the corresponding boxes.

རྩོམ་པ་པོ།

Filters the list of changes according to the name of the author that you select from the list.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚགས་མ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

བརྡ་བཀོད།

Filters the comments of the changes according to the keyword(s) that you enter.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཚགས་མ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ (ཝའིལ་ཀཌིསི་)ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།