འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཞུན་དག་འབད་ - འབྲེལ་ལམ་


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཡོད་མི་ཡིག་སྣོད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ འབྲེལ་ལམ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ནུས་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ག་སྟེ་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་ཡོད་ག་ལུ་གཞི་བཞག་འདི་ དུས་མཐུན་ལས་སྦྱོར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ནི་དོན་ལུ་ སྐར་ཆག་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བསྒུརཝ་ཨིན།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཌི་ཌི་ཨི་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཡོད་མི་ཡིག་སྣོད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་མངོན་གསལ་འབད་དོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲེལ་ལམ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ནུས་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། ཌི་ཌི་ཨི་སར་བར་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་འཛུགས་འབད་ནི་མེན་པ་ཅིན་ དུས་མཐུན་འདི་ཁ་མ་བཟེད།


འབྲེལ་ལམ་འདི་གི་དོན་ལུ་དངོས་པོ་གཞན་མི་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ཨིན་མི་འདི་གི་ ཡིག་སྣོད་ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་གི་འབྲེལ་ལམ་འདི་ ཨེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་ཨེབ་ད།

ཡིག་སྣོད་འབྱུང་སྣང་།

ཡིག་སྣོད་འབྱུང་སནང་ལུ་ འགྲུལ་ལམ་འདི་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆ་ཤས།

མཇུག་ལུ་ཡིག་སྣོད་འབྱུང་ཁུངས་སྲུངས་མི་གི་ འཇུག་སྤྱོད་(ཤེས་པ་ཅིན་)འདི་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དབྱེ་བ།

ཡིག་སྣོད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཚད་རིས་བཟུམ་གྱི་ ཡིག་སྣོད་དབྱེ་བ་འདི་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཚད།

ཡིག་སྣོད་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་འདི་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན།

རང་བཞིན་གྱི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ འབྲེལ་ལམ་གྱི་ནང་དོན་འདི་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། ཡིག་སྣོད་འབྱུང་ཁུངས་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ག་ཅི་བཟོ་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་ འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ཚད་རིས་ཀྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་དུས་མཐུན་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ཚད་རིས་ཡིག་སྣོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས་མེདཔ་ཨིན།

The Automatic option is only available for DDE links. You can insert a DDE link by copying the contents from one file and pasting by choosing Edit - Paste Special, and then selecting the Link box. As DDE is a text based linking system, only the displayed decimals are copied into the target sheet.

ལག་དེབ།

འབྲེལ་ལམ་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་ ཨེབ་གཏང་འདི་ཨེབ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

དུས་མཐུན་བཟོ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ལམ་འདི་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན་ དེ་འབད་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཡིག་སྣོད་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ འཕྲལ་སྲུངས་བཞག་འབད་མི་ཐོན་རིམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལེགས་བཅོས་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

འབྲེལ་ལམ་འདི་མཚམས་བཟོ།

གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་སྣོད་དང་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་བར་ན་འབྲེལ་ལམ་འདི་ རྒྱུན་ཆད་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་སྣོད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲལ་གྱི་དུས་མཐུན་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་དོན་ཚུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཞག་ཡོད།