ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་ སྤྱིར་གཏང་གི་མཐོང་སྣང་དང་ མཐོང་སྣང་ཨམ་གྱི་བར་ན་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་གིས་ ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་གྱི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་འདི་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་མཱའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་ ཡིག་ཆའི་ཡན་ལག་གུ་ལས་ཕར་ངལ་འཚོ་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆའི་ཡན་ལག་གི་འགྲུལ་ལམ་འདི་ཆ་ཚང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འགྲུལ་བསྐྱོད་ནང་གི་མཐོང་སྣང་ཨམ་འདི་གིས་ འོག་གི་ངོས་དཔར་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན:

Toggle Master View

མཐོང་སྣང་ཨམ་དང་སྤྱིར་གཏང་མཐོང་སྣང་གི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Icon

Toggle Master View

ཞུན་དག་འབད།

འགྲུལ་བསྐྱོད་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ཆ་ཤས་ཀྱི་ནང་དོན་འདི་ཞུན་དག་འབད། སེལ་འཐུ་འདི་ཡིག་སྣོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་སྣོད་འདི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འདི་ ཟུར་ཐོ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཟུར་ཐོ་གི་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon

ཞུན་དག་འབད།

དུས་མཐུན་བཟོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ ནང་དོན་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

Icon

དུས་མཐུན་བཟོ།

སེལ་འཐུ་འབད།

སེལ་འཐུ་གི་ནང་དོན་འདི་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཟུར་ཐོ་ཚུ།

ཟུར་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ལམ་ཚུ།

འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཆ་མཉམ།

ནང་དོན་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ལམ་འདི་ཞུན་དག་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ལུ་ གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད་འདི་འཐོབ་འཐོབ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ལམ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

བཙུགས།

གིས་ ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་སྣོད་དང་ཟུར་ཐོ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་ལས་ ཡིག་སྣོད་འདི་འདྲུད་ནི་དང་ དེ་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ཨམ་གུ་བཞག་པའི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཏུབ་ཨིན།


Icon

བཙུགས།

ཟུར་ཐོ།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ གནས་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་གསརཔ།

ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ ག་སྟེ་ལུ་སྲུངས་ནི་ཨིན་ན་གི་ ཡིག་སྣོད་མིང་དང་ མངའ་ཁོངས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག

Inserts a new paragraph in the master document where you can enter text. You cannot insert text next to an existing text entry in the Navigator.

ནང་དོན་ཚུ་ཡང་སྲུངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

ནང་དོན་ཚུ་ཡང་སྲུངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

མར་སྤོ་བཤུད་འབད།

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

མར་སྤོ་བཤུད་འབད།

ཡར་སྤོ་བཤུད་འབད།

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

ཡར་སྤོ་བཤུད་འབད།

བཏོན་གཏང་།

འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ལས་ སེལ་འཐུ་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།