དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ།

ཡིག་འབྲུ།

གྲུབ་འབྲས/ལག་ལེན།

ཡིག་འབྲུ་གང་རུང་།

གསལ་བཀོད་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་དང་ གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་གང་རུང་གི་ངོ་ཚབ་སྟོནམ་ཨིན།

.

གྲལ་ཐིག་མཚམས་ཡང་ན་དོན་མཚམས་ཀྱི་མཚམས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོག་ ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་གང་རུང་ལུ་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདི་ "sh.rt" returns both "shirt" དང་ "short".

^

ཐ་སྙད་འདི་དོན་མཚམས་ཀྱི་མགོ་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདི་འཚོལཝ་ཨིན། དོན་མཚམས་ཅིག་གི་མགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་སྒོ་སྟོངམ་ཚུ་ཡང་ན་ ཡིག་འབྲུ་ཨེན་ཀོར་གཞི་ཁྲམ་བཟུམ་གྱི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ སྣང་མེད་འབད་བཞགཔ་ཨིན། ་དཔེར་ན: "^Peter".

$

ཐ་སྙད་འདི་ དོན་མཚམས་ཅིག་གི་མཇུག་ལུ་ཐ་སྙད་འདི་འབྱུང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདི་འཚོལཝ་ཨིན། དོན་མཚམས་ཅིག་གི་མཇུག་ལུ་ ས་སྒོ་སྟོངམ་ཚུ་ཡང་ན་ ཡིག་འབྲུ་ཨེན་ཀོར་གཞང་ཁྲམ་ཚུ་བཟུམ་གྱི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་སྣང་མེདཔ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། དཔེར་ན: "Peter$"

$ on its own matches the end of a paragraph. This way it is possible to search and replace paragraph breaks.

*

"*"གི་གདོང་ཁ་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་འདི་ཚུ་ ཀླད་ཀོར་ཡང་ན་མངམ་འཚོལཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "Ab*c" གིས་ "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc",འཚོལ་དོ་བཟུབ་དང་ གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་།

+

"+"གི་གདོང་ཁ་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་སྦེ་འཚོལཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "AX.+4" གིས་ "AXx4",འཚོལཝ་ཨིན་ ་དེ་འབདཝ་ད་ "AX4"འདི་མེན།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་ལུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་མི་ ཡིག་རྒྱུན་རིངམ་འདི་ཨ་རྟག་རང་འཐོབ་ཨིན། དོན་མཚམས་དེ་གིས་ "AX 4 AX4"གནས་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་ཧྲིལ་བུ་འདི་གཙོ་དམིགས་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

?

"?"གདོང་ཁ་ལུ་ ཀལད་ཀོར་ཡང་ན་ ཡིག་འབྲུ་གང་རུང་གཅིག་འཚོལཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "Texts?" གིས་ "Text"འཚོལ་ནི་དང་ "Texts" དང་ "x(ab|c)?y" གིས་ "xy", "xaby", ཡང་ན་ "xcy"འཚོལ་དོ་བཟུམ་ཨིན།

\

འཚོལ་ཞིབ་དེ་གིས་ སྤྱིར་གཏང་ཡིག་འབྲུ་ "\"བཟུམ་རྗེས་སུ་གྲངས་མི་ དེ་འབདཝ་ད་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསལ་བརྗོད་མེན་མི་ (མཉམ་མཐུད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ \n, \t, \>, and \<) དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ཁ་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "tree\." གིས་ "tree."འཚོལ་དོ་ཡོདཔ་མ་གཏོག་ "treed" ཡང་ན་ "trees"འཚོལཝ་མེན།

\n

Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t

Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.

\b

Match a word boundary. For example, "\bbook" finds "bookmark" but not "checkbook" whereas "book\b" finds "checkbook" but not "bookmark". The discrete word "book" is found by both search terms.

^$

དོན་མཚམས་སྟོངམ་འདི་འཚོལཝ་ཨིན།

^.

དོན་མཚམས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དང་པ་འདི་འཚོལཝ་ཨིན།

& or $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123]

གུག་ཤད་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གང་རུང་གཅིག་ལུ་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

[a-e]

Represents any of the characters that are between a and e, including both start and end characters

The characters are ordered by their code numbers.

[a-eh-x]

ཨེ་-ཨི་དང་ཨེཆ་-ཨེགསི་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་ ཡིག་འབྲུ་གང་རུང་གཅིག་གི་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

[^a-s]

ཨེ་དང་ཨེསི་གི་བར་ན་མེད་པའི་ཡིག་འབྲུ་གང་རུང་གཅིག་གི་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Represents a character based on its four-digit hexadecimal Unicode code (XXXX).

For obscure characters there is a separate variant with capital U and eight hexadecimal digits (XXXXXXXX).

For certain symbol fonts the code for special characters may depend on the used font. You can view the codes by choosing Insert - Special Character.

|

Finds the terms that occur before the "|" and also finds the terms that occur after the "|". For example, "this|that" finds "this" and "that".

{2}

ཁ་ཕྱེ་བའི་གུག་ཤད་འབྱུང་མི་གི་གདོང་ཁའི་ཡིག་འབྲུ་གི་གྲངས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "tre{2}" གིས་ "tree"འཚོལ་དོ་བཟུམ་ཨིན།

{1,2}

ཁ་ཕྱེ་བའི་གུག་ཤད་འདི་འབྱུང་བཏུབ་ནི་ཨིན་མི་གི་གདོང་ཁའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གི་ ཉུང་མཐའི་གྲངས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "tre{2,}" གིས་ "tree", "treee", དང་ "treeeee"འཚོལ་དོ་བཟུམ་ཨིན།

{1,}

ཁ་ཕྱེ་བའི་གུག་ཤད་འདི་འབྱུང་བཏུབ་ནི་ཨིན་མི་གི་གདོང་ཁའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གི་ ཉུང་མཐའི་གྲངས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "tre{2,}" གིས་ "tree", "treee", དང་ "treeeee"འཚོལ་དོ་བཟུམ་ཨིན།

( )

In the Find box:

གུག་ཤད་ནང་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གཞི་བསྟུན་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་གསལ་བརྗོད་ནང་ "\1"གི་ཐོག་ལས་གཞི་བསྟུན་དང་པ་ལུ་གཞི་བཞག་བཏུབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ "\2"གི་ཐོག་ལས་གཞི་སྟུན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུ་གཞི་བཞག་བཏུབ་ཨིན།

དཔེར་ན་ ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་གིས་ ཨང་གྲངས་ ༡༣༤༨༧༨༨༩ འདི་ཡོདཔ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ (8)7\1\1, ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ "8788" འདི་འཐོབ་ཨིན།

ཐ་སྙད་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ()ལག་ལེན་འཐབ། དཔེར་ན་ "a(bc)?d" གིས་ "ad" ཡང་ན་ "abcd"འཚོལཝ་ཨིན།

In the Replace box:

Use $ (dollar) instead of \ (backslash) to replace references. Use $0 to replace the whole found string.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

ཀ་ཁ་ཨང་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་([:alpha:] དང་ [:digit:])ཅིག་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

[:space:]

Represents a space character (but not other whitespace characters).

[:print:]

དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

[:cntrl:]

དཔར་བསྐྲུན་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

[:lower:]

གནད་དོན་མཐུན་སྒྲིག་འབད་འདི་ གདམ་ཁ་ཚུ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མགྱོགས་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

[:upper:]

གནད་དོན་མཐུན་སྒྲིག་འདི་ གདམ་ཁ་ཚུ་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚུགས་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་གི་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།


དཔེ་ཚུ།

e([:digit:])? -- finds 'e' followed by zero or one digit. Note that currently all named character classes like [:digit:] must be enclosed in parentheses.

^([:digit:])$ -- finds lines or cells with exactly one digit.

You can combine the search terms to form complex searches.

To find three-digit numbers alone in a paragraph

^[:digit:]{3}$

^ means the match has to be at the start of a paragraph,

[:digit:] matches any decimal digit,

{3} means there must be exactly 3 copies of "digit",

$ means the match must end a paragraph.