འདྲ་བཤུས།

སེལ་འཐུ་འདི་འཛིན་སྤང་ལུ་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ནམ་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཅིན་ འཛིན་སྤང་གི་གནས་དེ་ཡོད་པའི་ ནང་དོན་འདི་ཚབ་སྲུངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཞུན་དག་འབད་ - འདྲ་བཤུས།གདམ་ཁ་རྐྱབས།

+སི།

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར་

འདྲ་བཤུས།


བཟུམ་གྱི་LibreOfficeབརྡ་བཀོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།