བཏོག་

སེལ་འཐུ་འདི་འཛིན་སྤང་ལུ་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་དང་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཞུན་དག་འབད་ - བཏོག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

+ཨེགསི།

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར་

བཏོག