འབད་བཤོལ

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཞིན་དག་འབད་ - འབད་བཤོལ།གདམ་ཁ་རྐྱབས།

+ཛེཌ།

Standardཕར་རིང་ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར།

འབད་བཤོལ།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

བརྡ་བཀོད་ལ་ལོ་ཅིག་ (ཞུན་དག་གི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་)འབད་བཤོལ་འབད་མི་བཏུབ།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བཤོལ་བརྡ་བཀོད་འདི་ ཞུན་དག་-དང་ ལོག་འབད་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ ཆ་མེད་གཏང་བཏུབ་ཨིན།


གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ནང་ འབད་བཤོལ་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་ལས།

ཁྱོད་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཇུག་གི་བརྡ་བཀོད་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་བཤོལ་འབད་བཏུབ་ཨིན།

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

མ་སྲུངས་བར་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ དྲན་ཐོ་ཅིག་གི་ནང་དོན་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཞིནམ་ལས་ འབད་བཤོལ་བརྡ་བཀོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དརན་ཐོ་འདི་ཀྲེག་གཏངམ་ཨིན།


གསལ་སྟོན་ནང་ལུ་ འབད་བཤོལ་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་ལས།

འབད་བཤོལ་ གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ ་ཁྱོད་ཀྱིས་ བཤུད་མི་ཅིག་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་གསརཔ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ད་ བསལ་པོར་སྟོནམ་ཨིན།