ཐོན་རིམ་ཚུ།

གིས་ ཡིག་སྣོད་ལྕོགས་ཐདཔ་ནང་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་ཐོན་རིམ་སྣ་མང་ སྲུངས་ནི་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞན་ཡང་ ཧེ་མའི་ཐོན་རིམ་ཚུ་ ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་དེ་ལས་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ཚུ་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཡིག་སྣོད་ - ཐོན་རིམ་ཚུ།


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ཐོན་རིམ་བརྡ་དོན་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཅིག་གི་འདྲ་བཤུས་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུངས་པ་ཅིན་ ( ཡིག་སྣོད་ - དེ་སྦེ་སྲུངས་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་དེ་)ཐོན་རིམ་གྱི་བརྡ་དོན་འདི་ཡིག་སྣོད་དང་ཅིག་ཁར་སྲུངས་དེ་མེདཔ་ཨིན།


ཐོན་རིམ་གསརཔ་ཚུ།

ཡིག་ཆ་གི་ཐོན་རིམ་གསརཔ་ཅིག་སྲུངས་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཐོན་རིམ་གསརཔ་འདི་སྲུངས།

ཐོན་རིམ་གསརཔ་སྦེ་ ཡིག་ཆ་གི་ད་ལྟོའི་གནས་ལུགས་འདི་སྲུངམ་ཨིན། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོན་རིམ་གསརཔ་འདི་མ་སྲུངས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཐོན་རིམ་བརྡ་དོན་འདི་བཙུགས་ ནང་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

ཐོན་རིམ་བརྡ་དོན་འདི་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོན་རིམ་གསརཔ་འདི་སྲུངས་པའི་བསྒང་ ནཱ་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྟོན་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་འདི་ཞུན་དག་འབད་མི་ཚུགས།

ཁ་བསྡམས་པའི་བསྒང་ ཨ་རྟག་རང་ ཐོན་རིམ་འདི་སྲུངས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམས་པའི་སྐབས་སུ་ LibreOfficeགིས་ ཐོན་རིམ་གསརཔ་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་སྲུངམ་ཨིན།

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

གནས་དེ་ཡོད་པའི་ཐོན་རིམ་ཚུ།

གིས་ གནས་དེ་ཡོད་མི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དང་ཚེས་གྲངས་ དེ་ལས་ ནམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ ཆུ་ཚོད་དང་རྩོམ་པ་པོ་དེ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས།

ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམས་ནི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་ཕྱེ།

གིས་ ལྷག་ནི་ཙམ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོན་རིམ་འདི་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སྟོན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོན་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཧྲིལ་བུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོན་རིམ་འདི་བཀོན་གཏངམ་ཨིན།

ཁ་བསྡུར་འབད།

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.