ཕྱིར་འཐོན།

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དང་ སེལ་འཐུ་ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་འདི་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔར་བསྐྲུན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ། དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གིས་ དཔར་འཕྲུལ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བཀོལ་སྤྱོདཔ་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཡིག་སྣོད་ - དཔར་བསྐྲུན་འབད།ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

+པི།

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར།

ཡིག་སྣོད་འདི་ཐད་ཀར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད།


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

གནས་དེབ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་་

དཔར་བསྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་སྔོན་ལྟ་འབད་དོ་

སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ལེབ་གྲངས་གཅིག་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

རིམ་ལོག་གོ་རིམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

དཔར་འཕྲུལ་ཤོག་ཀུ་ ཤོག་སྣོད་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

Printing spreadsheets:

ལེབ་གྲངས་ཅིག་གུ་ དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

ལེབ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱས་བཤད་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

དཔར་བསྐྲུན་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

ལེབ་གྲངས་ཚུ་ ཀེ་ཀེ་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

Printing presentations:

དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་གསལ་སྟོན་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚད་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་བཤུད་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

General printing:

མར་ཕབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཅིག་ཁར་མགྱོགས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཤོག་ལེབ་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་མངའ་ཁོངས་མང་མཐའ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


སྔོན་ལྟ།

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

ཡོངས་ཁྱབ།

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གི་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སུ་ཆིཆ་ཨོན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་གཉིས་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ཨ་ནི་འདི་དརག་ཤོས་ཨིན། དཔེར་ན་: ཀི་དེབ་ནང་ལེའུའི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་ཡ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཧེ་མའི་ལེའུའི་འདི་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་གུ་མཇུག་བསདུཝ་ཨིན། LibreOffice འདི་གིས་ཆ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཨ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གིས་ཆ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་མི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་འབདཝ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གི་མིང་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་འབདཝ་གི་མཇུག་ལུ་བརྡ་བཀོད་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ ནང་དོན་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྣ་མང་ཤོག་སྣོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དཔར་འཕྲུལ་ཚུའི་དོན་ལས་ དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུའི་གདམ་ཁ་ལས་ཤོག་སྣོད་འདི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཤོག་སྣོད་འདི་དཔར་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ ༣.༦ འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཤོག་ལེབ་རྐྱང་པ་ཚུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ ༧;༩;༡༡ འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་3-༦;༨;༡༠;༡༢ བཟུམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་དང་ ཤོག་ལེབ་རྐྱང་པ་ཚུ་གི་མཉམ་མཐུད་འདི་ཕྱིར་འདྲེན་འབད།

དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཐེབས་ཚད་འཇལ་མི་དགོ་མི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ད་ལྟོའི་དཔར་འཕྲུལ་གྱི་ས་སྟོང་ཚུའི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད་མི་དངོས་པོ་ཚུ་ཚད་འཇལ་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་དེ་ཚུ་དཔར་འཕྲུལ་ནང་ཤོག་ལེབ་གུ་ཚུད་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཊ་ཡིལཌི་རྩ་སྒྲིག་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ཡང་ན་ བཤུད་ཚུ་ཤོག་ཀུ་ལས་ཆུང་ཀུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ཡང་ན་ བཤུད་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཤོག་ཀུ་གི་ཤོག་ལེབ་གཅིག་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད།

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

གནས་དེབ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་་

གདམ་ཁ་ཚུ།

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.

དཔར་བསྐྲུན་ཁ་སྐོང་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་