Open Template

ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་པའི་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Select File - Templates - Open Template