ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ།

བཀོད་སྒྲིག་དང་ ཁྱོད་རའི་བདག་དབང་གི་ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧེ་མ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་སྒྲིག་ཚད་ཚུ་ལས་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གིས་སྦེ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་གི་ - ཚོང་འབྲེལ་ཏེ་ས།


འབྲིང་མ།

ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་ཁ་བྱང་གི་ཚད་དེ་ སྔོན་མ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚད་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་མཆོང་ལྡེ་གུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་སྒྲིག་གི་ཚད་གཅིག་ནང་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཚོང་འབྲེལ་ལོག་བྱང་ཚུ།

ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་གི་ འབྱུང་སྣང་འདི་ངེས་འཛིན་འབད།

སྒེར་དོན།

Contains personal contact information for business cards. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

ཚོང་འབྲེལ།

ཚོང་ལས་ཤོག་བྱང་དང་ ལཱ་གི་དབྱེ་རིམ་ཅིག་ནང་ལས་ སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ས་གི་ བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་གི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་གི་ མཆོང་ལྡེ་གུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་

ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་གི་དམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

གདམ་ཁ་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་མཉམ་འབྱུང་དང་དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.