གདམ་ཁ་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་མཉམ་འབྱུང་དང་དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་གི་ - ཁ་ཡིག་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ། ཨེབ་ལྡེ།

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་གི་ - ཚོང་འབྲེལ་ཏེ་སའི་ -གདམ་ཁ་ཚུ། ཨེབ་ལྡེ།


ཤོག་ལེབ་ཧྲིལ་བུ།

Creates a full page of labels or business cards.

ཁ་ཡིག་རྐྱང་པ།

Prints a single label or business card on a page.

ཀེར་ཐིག

ཁྱོད་རའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྲལ་ཐིག་གུ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་ཡིག་གི་ཨང་གྲངས་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གྲལ་ཐིག

ཁྱོད་རའི་ཤོག་ལེབ་གུ་འོང་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ ཁ་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་གི་ཨང་གྲངས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཉམ་འབྱུང་འབད་ནིའི་ནང་དོན་ཚུ།

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

མཉམ་འབྱུང་འབད་ནིའི་ཁ་ཡིག་ཚུ།

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

ཤོག་ལེབ་གུ་ ཁ་ཡིག་གཡོན་མགོ་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ཁ་ཡིག་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཨིན།

དཔར་འཕྲུལ།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔར་འཕྲུལ་གྱི་མིང་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཞི་སྒྲིག་འབད།

Opens the Printer Setup dialog.