ཁ་ཡིག་ཚུ།

ཁ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཁ་ཡིག་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚད་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་གི་ - ཁ་ཡིག་ཚུ་-ཁ་ཡིག་ཚུ། ཨེབ་ལྡེ་


འབྲི་ཡོད།

ཁྱོད་ལུ་ ཁ་ཡིག་གུ་བྱུང་དགོ་པའི་ ཚིག་ཡིག་འདི་བཙུགས་ནི་དང་ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་འབད།(s)

ཁ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་ཡིག་གུ་བྱུང་དགོ་པའི་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ཡིག་སྣོད་འདི་ཡང་བཙུགས་བཏུབ།

ཁ་བྱང་།

ཁྱོད་རའི་ ཁ་བྱང་ལོག་མི་དང་ཅིག་ཁར་ ཁ་ཡིག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ ཁ་ཡིག་ཚིག་ཡིག་ སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་འདི་ ཚབ་སྲུངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To change your return address, choose - LibreOffice, and then click on the User Data tab.


གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན།

ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དགོ་པའི་ གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

ཐིག་ཁྲམ།

ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལུ་ ས་སྒོ་ནང་ན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གནད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད།

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་གི་མིང་འདི་ Label textསྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ གུག་བཤད་ཀྱིས་བཅད་མཚམས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་འདི་ བར་སྟོང་དང་བཅས་ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་བྱེད་འབད་བཏུབ། གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་འདི་ གྲལ་ཐིག་གསརཔ་གུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འདི་ཨེབ་གཏང་།

རྩ་སྒྲིག

You can select a pre-defined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

འཕྲོ་མཐུད་ཅན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་ལེབ་གུ་ ཁ་ཡིག་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ལེབ་གྲངས།

ངོ་རྐྱང་གི་ལེབ་གྲངས་གུ་ཁ་ཡིག་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཚོང་མིང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚོང་མིང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཚོང་མིང་རེ་ལུ་ རང་རང་སའི་རྩ་སྒྲིག་གི་ཚད་ཡོད་པ་ཨིན།

དབྱེ་བ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་ཚད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། འཐོབ་ཚུགས་པའི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚོང་མིང་ཐོ་ཡིག་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་མི་གུ་ ཚོང་མིང་འདི་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་ཁ་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ [User]སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ཨེབ་གཏང་ད།

བརྡ་དོན།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཁ་ཡིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་ རྩ་སྒྲིག་མངའ་ཁོངས་གི་མཇུག་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད།