ཁ་ཡིག་ཚུ།

དེ་གིས་ཁྱོད་ལུ་ཁ་ཡིག་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། ཁ་ཡིག་ཚུ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཡང་ན་སྲོལ་སྒྲིག་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཡིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་ཡིག་རྐྱང་པ་དང་ཡང་ན་ ཁ་ཡིག་གི་ལེབ་གྲངས་ཧྲིལ་བུ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡིག་སྣོད་-གསརཔ-གི་ཁ་ཡིག་


ཁ་ཡིག་ཚུ།

ཁ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཁ་ཡིག་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚད་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་

ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་གི་དམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

གདམ་ཁ་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་མཉམ་འབྱུང་དང་དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་གསརཔ།

ཞུན་དག་གི་དོན་ལུ་ "Label1" ཡིག་ཆའི་མིང་གསརཔ་བྱིན་མི་འདི་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.