ཡིག་ཆའི་ཨམ།

ཀི་དེབ་བཟུམ་པའི་ གོ་དཀའ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཨམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ། ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་གི་ནང་ན་ཀི་དེབ་ལིའུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དོན་ལུ་ ངོ་རྐྱང་ཡིག་ཆ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ དེ་ལས་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་ - ཡིག་ཆའི་ཨམ།