གསརཔ།

LibreOffice ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས ཡིག་སྣོ-གསརཔ།

New ངོས་དཔར་ ཚད་ལྡན་གུ་ ཕྲ་རིང་ (ངོས་དཔར་དེ་གིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་གི་དབྱེ་བ་སྟོནམ་ཨིན།)

ངོས་དཔར་

གསརཔ།

ལྡེ་མིག་ +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

ཊེམ་པེལེཊི་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་སྒྲིག་གི་བཟོ་རྣམ་དང་རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ གཞི་ཁྲམ་དང་ཚད་རིས་ཚུ་ ས་སྒོ་ཚུ་དང་ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་ བརྩི་སྟེ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ བཀོད་སྒྲིག་ཆ་ཤས་ཚུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་སྣོད་ཅིག་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མིང་།

ལས་འགན།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ (LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ།)

ངོས་དཔར།

ཤོག་ཁྲམ།

ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ (LibreOffice སི་ཨེ་ཨེལ་སི།)

ངོས་དཔར།

གསལ་སྟོན།

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

ངོས་དཔར།

པར་རིས།

པར་རིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ (LibreOffice འབྲི་ནི།)

ངོས་དཔར།

གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན།

དེ་གིས་ གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ཅིག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་རྣམ་པའི་ཡིག་ཆ།

ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་གི་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་ཆའི་ཨམ།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མན་ངག

མན་ངག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ (LibreOffice རྩིས།)

ངོས་དཔར།

ཁ་ཡིག་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁ་ཡིག་ (LibreOffice Writer)ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་ ཁ་ཡིག་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ (LibreOffice Writer) གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཤོག་བྱང་ཚུ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཊེམ་པེལེཊིསི།

Creates a new document using an existing template.