དེ་རིས་མངའ་ཁོངས།

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་དཔེ་རིས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ཌིའིལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེ་རིས་མངའ་ཁོངས་འདི་ དཔེ་རིས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་ཆ་མཉམ་གྱི་རྒྱབ་ཁའི་རྒྱབ་གཞི་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - དཔེ་རིས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས།(དཔེ་རིས་ཚུ)


གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་རྩེ་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་རིས་བརྡ་མཚོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

མངའ་ཁོངས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་དངོས་པོ་དོན་ལུ་ བཀང་བའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

དྭངས་གསལ་ཅན།

ཁྱོད་ཀྱི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ དངོས་པོ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་ བཀང་ནི་གི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་གྱི་གདམ་ཁ་དེ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.