གིརིཊི།

གིརིཊི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུགིརིཊི་ཌེའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - གིརིཌི། - ཨེགསི ཝའི ཛེཊི་ ཚད་ཐིག་གི་ གིརིཌི་གཙོ་བོ།/ ཨེགསི ཝའི ཛེཊི གིརིཊི ཆུང་ཀུ།/ གིརིཌི་གི་ཚད་ཐིག་ཆ་མཉམ།(དཔེ་རིས་ཚུ།)


གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་རྩེ་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་རིས་བརྡ་མཚོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.