མན་ངག་ཕྲ་རིང་

མན་ངག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་

སྒྲོམ་མིང་བཏགས་

གིས་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་དང་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་ ཡང་ན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ Name Box.ནང་ལུ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་མིང་གཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབ་བཏུབ་ཨིན།

བརྟག་སྒྲོམ་ལེབ་གྲངས་མངའ་ཁོངས་

སྒྲོམ་མིང་རྟགས།

ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི།

དངུལ་བསྡོམས་

Inserts the sum of a cell range into the current cell, or inserts sum values into selected cells. Click in a cell, click this icon, and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the sum values will be inserted, then click the icon.

ངོས་དཔར་

དངུལ་བསྡོམས།

ལས་འགན་

གིས་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་མན་ངག་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ Input lineནང་ལུ་མན་ངག་འདི་བཙུགས།

Icon

ལས་འགན།

ཆ་མེད་གཏང་

གིས་ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ གི་ནང་དོན་ཚུ་བསལཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཞིན་ཡོད་པའི་མན་ངག་ནང་ལུ་ བཟོ་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཆ་མེད་གཏང་།

དང་ལེན་འབད་

གིས་Accepts the contents of the ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ནང་དོན་ཚུ་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

དང་ལེན།

ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་འབད་དགོས་མནོ་བའི་མན་ངག་འདི་བཙུགས། མན་ངག་ནང་ལུ་སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ ངོས་དཔར་ ཨེབ་གཏང་བཏུབ་ཨིན།