ཚིག་ཡིག་གི་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་

འོད་རྟགས་འདི་དཔེར་ན་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་གི་ནང་རྩ་སྒྲིག་དང་ཕྲང་སྒྲིག་བརྡ་བཀོད་གཉིས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོའི་ནང་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

ངོས་དཔར།

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལས་ འོག་ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ་འོག་ཐིག་འདི་རྨ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འོག་ཐིག

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི་

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ངོས་དཔར་

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟཽང་བཞག་ཐངས་: 1

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ལུ་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཟེར་སླབ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ :༡

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་: ༡.༥

གྲལ་ཐིག་ བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་དེ་ ༡.༥་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས:༡.༥

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་: ༢

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་དེ་ གྱལ་གཉིས་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་:༢

གཡོན་ལུ་ཕྲང་

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་གུ་ དོན་མཚམས་འདི་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས་སྒྲིག་

ཤོག་ལེབ་གུ་དོན་མཚམས་ཀཡི་ནང་དོན་ཚུ་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡས་ལུ་ཕྲང་

དོན་མཚམས་འདི་ གཡས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནི་

གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ དོན་མཚམས་འདི་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

སྟེང་ཡིག་

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

ངོས་དཔར་

སྟེང་ཡིག

སྟེང་ཡིག་

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

ངོས་དཔར་

འོག་ཡིག

ཡིག་འབྲུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon

ཡིག་འབྲུ།

དོན་མཚམས་

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon

དོན་མཚམས།

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཡོན་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་དོ།

Specifies the horizontal direction of the text.

ངོས་དཔར།

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

མགོ་ལས་ གཤམ་ཚུན་ཚོད་ ཚིག་ཡིག་གཡོག་བཀོལ་དོ

Specifies the vertical direction of the text.

ངོས་དཔར

མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས།