ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་

ཡན་ལག་དཀར་ཆག་འདི་གིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། LibreOffice དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་རིམ་སྒྲིག་འདི་སྤྱི་མཐོང་འགྲེལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་འདི་ LibreOffice གློག་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་འཐོབ་ཚུགས་

ཕྲ་རིང་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་

Formattingཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་རིམ་་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་

ཐུན་མོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།

མན་ངག་ཕྲ་རིང་

མན་ངག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་

པར་ཕྲ་རིང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་པར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ད་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

The པར་རིས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལེབ་གྲངས་ནང་ལུ་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་དང་ཕྲང་སྒྲིག་བརྡ་བཀོད་གཉིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་གི་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་

འོད་རྟགས་འདི་དཔེར་ན་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་གི་ནང་རྩ་སྒྲིག་དང་ཕྲང་སྒྲིག་བརྡ་བཀོད་གཉིས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོའི་ནང་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་།

ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་ཕྲ་རིང་

ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་ ཕྲ་རིང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ - ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་འདི་གདམ་པའི་བསྒང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་གིས་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བཙུགས་

བཙུགས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་དང་དམིགས་བསལ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཁ་སྐོང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་མམ་གྱི་མདའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་།

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification